Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Struktura

GRI: [ 102-16 ]

Kluczowe spółki Grupy Budimex: Budimex SA, Mostostal Kraków SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. i FBSerwis SA.

Budimex SA to spółka dominująca w Grupie Budimex. Jako generalny wykonawca realizuje inwestycje infrastrukturalne, kubaturowe i przemysłowe, świadczy usługi projektowe, wynajmu maszyn oraz laboratoryjne. Jej rolą jest zapewnienie szybkiego przepływu informacji pomiędzy spółkami z Grupy i wsparcie ich w rozwoju oraz efektywnym zarządzaniu w celu budowania silnej pozycji rynkowej całej Grupy.

Mostostal Kraków SA świadczy usługi budowlano-montażowe. Specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń z przeznaczeniem dla przemysłu: cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego. Oferuje również usługi projektowe.

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską. Zadaniem spółki jest zakup i przygotowanie gruntów inwestycyjnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż mieszkań oraz wynajmem i obsługa nieruchomości na własny rachunek.

FBSerwis SA, którego od 3 lipca 2019 roku jedynym udziałowcem jest Budimex SA, zajmuje się gospodarką odpadami, świadczy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową i obsługą techniczną budynków.

W skład Grupy, poza wymienionymi powyżej spółkami, wchodzi jeszcze kilkanaście innych podmiotów wskazanych szczegółowo w dalszej części raportu (patrz: „Tabele z danymi niefinansowymi”).

GRI: [ 102-4, 102-6 ]

Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:

  • Polska
  • Niemcy
  • Litwa

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2019 roku:

94,3%
Polska

3,1%
Niemcy

2,1%
Litwa

0,5%
Pozostałe kraje

 

GRI: [ 102-6 ]

W 2020 roku nadal planujemy działać we wszystkich istotnych sektorach rynku budowlanego na obszarze Polski, jak również na rynku niemieckim oraz litewskim. Inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (w szczególności projekty drogowe oraz kolejowe) stwarzają nam szansę na pozyskanie nowych kontraktów. Wartość wygranych przetargów w roku 2019 była wyższa o 14% niż w roku 2018. Chcemy też konsekwentnie wzmacniać naszą pozycję na rynku budownictwa kubaturowego oraz pozyskiwać nowe zlecenia w segmencie przemysłowym i kolejowym. Planujemy dalszy rozwój w zakresie usług komunalnych oraz podjęcie przedsięwzięć na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2019 roku nasze spółki podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 7 496 046 tysięcy złotych (z aneksami). Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na koniec 2019 roku wyniósł 10 781 176 tysięcy złotych, co stanowi wzrost (6%) w porównaniu z końcem 2018 roku.

Struktura naszego portfela zamówień (Grupa Budimex) na dzień 31 grudnia 2019 roku:

33%
Infrastruktura

33%
Segment kolejowy

7%
Segment mieszkaniowy

15%
Segment niemieszkaniowy

8%
Budownictwo przemysłowe

4%
Budownictwo hydrotechniczne

 

GRI: [ 102-5 ]

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział w głosach na WZA
Ferrovial Agroman International SE zwykłe 14 078 159 55,1% 14 078 159 55,1%
Aviva OFE Aviva Santander zwykłe 2 552 000 10% 2 552 000 10%
Nationale Nederlanden OFE zwykłe 1 360 000 5,3% 1 360 000 5,3%
Pozostali akcjonariusze zwykłe 7 539 939 29,5% 7 539 939 29,5%
Ogółem 25 530 098 100,0% 25 530 098 100,0%