Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Stan naszych środków pieniężnych, obligacji krótkoterminowych oraz płynnych lokat wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 1 635 698 tysięcy złotych i był o 226 546 tysięcy złotych wyższy niż stan na dzień 31 grudnia 2018 roku. Do najważniejszych czynników mających wpływ na powyższą zmianę stanu naszych zasobów finansowych w trakcie roku 2019 zaliczyć należy z jednej strony zdarzenia wpływające na wzrost salda gotówki, takie jak:

  • wzrost salda netto otrzymanych zaliczek kontraktowych od klientów w segmencie budowlanym,
  • tradycyjny sezonowy spadek zaangażowania finansowego w realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych w ostatnich miesiącach roku,
  • wzrost salda netto otrzymanych wpłat od klientów w segmencie deweloperskim,
  • wzrost salda gotówki z tytułu rozpoczęcia konsolidacji spółek z grupy FBSerwis, począwszy od lipca 2019 roku.

oraz z drugiej strony zdarzenia wpływające na jego spadek, takie jak:

  • wypłata dywidendy przez Budimex SA,
  • zakupy gruntów w ramach działalności deweloperskiej,
  • nabycie przez Budimex SA akcji w spółce stowarzyszonej FBSerwis SA, finansowane z własnych środków.

Nadwyżki środków pieniężnych były – zgodnie z naszą polityką Grupy – lokowane w depozyty bankowe oraz krótkoterminowe papiery dłużne emitentów o wysokim ratingu. Ponadto, spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na ich płynność finansową i generowało dodatkowe przychody finansowe dla Budimex SA.

Jednocześnie nasze spółki posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu finansowego, które na 31 grudnia 2019 roku wynosiło 450 366 tysięcy złotych, w tym kwota 175 862 tysięcy złotych to wprowadzona korekta z tytułu zastosowania po raz pierwszy w I półroczu 2019 roku MSSF 16. Kwota naszego zadłużenia zewnętrznego z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i leasingu nie zawierająca wspomnianej korekty MSSF 16, a więc porównywalna z danymi z lat ubiegłych, wynosiła 274 504 tysiące złotych

i tym samym była wyższa o 35 571 tysięcy złotych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (tabela poniżej). Na kwotę naszego zadłużenia finansowego składają się: zadłużenie Budimex SA oraz Budimex Kolejnictwo SA oraz Mostostal Kraków SA z tytułu umów leasingu finansowego (finansowanie nabycia maszyn i urządzeń do realizacji kontraktów drogowych i kolejowych), zadłużenie spółek z grupy FBSerwis, kredyt zaciągnięty przez Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. (finansowanie koncesji parkingowej), a także kredyt zaciągnięty przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (finansowanie projektów deweloperskich). Na koniec roku 2019 nie posiadaliśmy zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

– krótkoterminowe 54 82364 77930 324

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania: 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2017
– długoterminowe 184 110 209 725 92 086
– długoterminowe (korekta MSSF 16): 63 533
– krótkoterminowe (korekta MSSF 16): 112 329
Ogółem 238 933 450 366 122 410

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2017
Pokrycie majątku kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa ogółem) 0,12 0,14 0,15
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa trwałe) 0,56 0,75 0,95
Wskaźnik 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2017
Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
(aktywa ogółem – kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(aktywa ogółem) 0,88 0,86 0,85
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
(aktywa ogółem – kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) 7,26 6,34 5,80

Na koniec roku 2019 pogorszyły się wskaźniki obrazujące trwałość struktury kapitału, tzn. wzrosło zadłużenie całkowite oraz wzrosło zadłużenie kapitałów własnych. Największy wpływ na wzrost wartości tych wskaźników miały: wspomniana powyżej transakcja zakupu akcji FBSerwis SA, sfinansowana ze środków własnych Budimex SA oraz wypłata dywidendy przez Budimex SA.
Wskaźniki płynności (bieżącej oraz szybkiej) pozostawały na koniec roku 2019 na niższym poziomie niż w latach ubiegłych, pomimo wzrostu salda środków pieniężnych, na co wpływ miały te same czynniki, które wpłynęły na pogorszenie wskaźników zadłużenia oraz dodatkowo konsolidacja spółek z grupy FBSerwis.

Wskaźnik 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2017
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe) 1,09 1,14 1,13
Płynność szybka
(aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe) 0,67 0,73 0,81

Nasza obecna dobra sytuacja finansowa, posiadane zasoby gotówkowe, dostęp do limitów kredytowych w bankach oraz wciąż nieznaczny poziom i korzystna struktura zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania naszej działalności w roku 2020.