Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Rozwój i szkolenia

Zasady realizacji szkoleń są regulowane wewnętrznie, przy czym kluczowe znaczenie mają tu wyniki analizy potrzeb rozwojowych w czasie oceny okresowej pracownika. Są one podstawą wyznaczania indywidualnych celów rozwojowych, w oparciu o które Dział Szkoleń i Rozwoju planuje działania szkoleniowe.

Działania rozwojowe realizowane są wg modelu 70:20:10, tj. 70% to rozwój poprzez realizację zadań w praktyce, 20% przy wsparciu innych (np. przełożonego, coachingu, mentoringu, itp.), 10% to szkolenia.

Mówiąc o działaniach szkoleniowych trzeba zaznaczyć, że część trenerów stanowią sami pracownicy naszej organizacji (trenerzy wewnętrzni). Są to eksperci i praktycy – osoby na co dzień zajmujące się problematyką, z zakresu której prowadzą szkolenia. Dzięki temu oferta szkoleniowa odpowiada nie tylko potrzebom rozwojowym, ale przede wszystkim doskonale wpisuje się w specyfikę działalności firmy. Dodatkowo buduje i promuje kulturę dzielenia się wiedzą w organizacji.

Do najważniejszych programów rozwojowych należą:

  • Akademia Inżyniera. Jest to oferta szkoleniowa prowadzona przez wewnętrznych ekspertów w danej dziedzinie, dedykowana dla kadry technicznej pracującej na kontraktach. Uczestnicy, dzięki szkoleniom, mogą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę techniczną oraz wymienić się dobrymi praktykami z innymi uczestnikami szkolenia. Część tematów realizowana jest w klasycznej formie – w sali, jednak są też takie, które w znacznej mierze odbywają się na placu budowy.
  • Akademia Kierownika Kontraktu. Projekt wspiera nowo mianowanych Kierowników Kontraktu oraz osoby przygotowywane do awansu na to stanowisko w zdobyciu kompetencji merytorycznych i umiejętności praktycznych, a także pozwala utrwalić oraz pogłębić posiadaną już wiedzę w zakresie prowadzenia kontraktu. Program podzielony jest na trzy etapy: warsztaty wewnętrzne, pogłębiające wiedzę merytoryczną, warsztaty zewnętrzne, skupiające się na rozwijaniu kompetencji miękkich oraz indywidualne wsparcie uczestników w zależności od potrzeb.

Warto też wspomnieć o specjalnym programie wspierającym rozwój zawodowy kobiet:

  • Murowany Sukces. Jest to program skierowany do kobiet pracujących na budowie na stanowiskach umysłowych. Celem programu jest wsparcie kobiet w rozwoju zawodowym, rozwoju kompetencji przywódczych, miękkich oraz menedżerskich. Po przejściu dwuetapowej weryfikacji kobiety, które zakwalifikują się do programu, czeka cykl warsztatów i spotkań. Program trwa łącznie 12 miesięcy, a pomiędzy każdym spotkaniem zaplanowana jest odpowiednio długa przerwa, aby każda z uczestniczek mogła wdrożyć do swojej codziennej pracy wiedzę wyniesioną ze szkolenia.
  • Indywidualne programy rozwoju dla kobiet, które zgłosiły w 2019 roku chęć rozwoju zawodowego w organizacji.

Realizujemy programy ukierunkowane na rozwój umiejętności liderskich:

  • Super Lider. Celem programu Super Lider jest rozwój kompetencji przywódczych wśród menedżerów wyższego szczebla – wzmocnienie kompetencji komunikowania strategii, rozwijania podległych zespołów oraz angażowania pracowników do osiągania wspólnych celów. Program składa się z trzech modułów, z których każdy prezentuje inny rodzaj stylu (style przywódcze, wybrane po dokonaniu diagnozy). Na każdy moduł przypadają 4 etapy: sesja tutoringowa z konsultantem, wykonanie zadania wdrożeniowego, laboratorium umiejętności oraz komplet materiałów do pracy nad rozwojem danego stylu przywódczego (Manual).
  • Schody Menedżerskie. Ścieżka rozwoju kompetencji menedżerskich, która uwzględnia poziom zarządzania, doświadczenie oraz niezbędne kompetencje na poszczególnych stanowiskach kierowniczych. Składa się z czterech etapów. Każdy poziom zakłada rozwój różnych umiejętności, niezbędnych do bycia skutecznym menedżerem, w zależności od rodzaju powierzonych obowiązków i doświadczenia (od poczatkującego menedżera do najwyższej kadry kierowniczej). Poszczególne etapy zakładają nadbudowywanie wiedzy.

Menedżerowie mogą również aplikować i być nominowani do programu Ferrovial Summa University, będącego globalnym programem menedżerskim Grupy Ferrovial.

W naszej Grupie realizujemy też programy związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych:

  • Schody Komunikacyjne. Program rozwoju kompetencji komunikacyjnych podzielony jest na cztery główne etapy, uwzględniające kolejne szczeble zaawansowania zdobywanych umiejętności i wiedzy (wyszczególnione etapy: skuteczna komunikacja, perswazja i wywieranie wpływu, budowanie relacji wewnątrz organizacji oraz z klientem zewnętrznym). Ścieżki zakładają nadbudowywanie wiedzy, dlatego ważne jest odbywanie szkoleń w odpowiedniej kolejności. Każdy etap zawiera kilka propozycji tematów szkoleń, co daje możliwość kompleksowego rozwoju, dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
  • Extended DISC. Analiza Indywidualna Extended DISC to badanie, dzięki któremu można poznać naturalny potencjał, predyspozycje i talenty człowieka. Działa na zasadzie samooceny, czyli jak JA zachowuję się w konkretnej sytuacji. Główne badane obszary to zachowania, jakie przejawia się w sferze zawodowej. Po badaniu pracownik otrzymuje raport, zawierający opis naturalnych predyspozycji i talentów, a także indywidualny feedback przeprowadzany przez pracowników Działu Rozwoju i Szkoleń. W oparciu o badanie Extended Disc prowadzimy też szyte na miarę warsztaty z efektywności zespołowej.
  • Kultura informacji zwrotnej. W ramach programu udostępniamy różnorodne formy poszerzania wiedzy oraz umiejętności w zakresie udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, takie jak: krótkie szkolenia on-line udostępnione na wewnętrznej platformie intranetowej, a także dostępne on-line artykuły, filmy oraz rekomendowane książki. Firma prowadzi też cykl praktycznych warsztatów dla menedżerów i specjalistów.

Pracownicy mogą korzystać z platformy e-Tutor, dzięki której mogą całkowicie bezpłatnie doskonalić znajomość języków obcych. W 2019 roku mogli skorzystać z indywidualnej nauki języka angielskiego i hiszpańskiego oraz grupowych kursów z języka angielskiego i rosyjskiego. Mogą także liczyć na współfinansowanie kosztów uprawnień budowalnych, czy studiów podyplomowych.