Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

O raporcie

GRI: [ 102-45, 102-52 ]

Niniejszy raport, jest kolejnym rocznym raportem zintegrowanym, tj. prezentującym całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex. Układ raportu oraz możliwość porównania zaprezentowanych w nim danych z latami ubiegłymi dostarcza wyczerpujących informacji, pozwalających rzetelnie ocenić wyniki organizacji.

GRI: [ 102-10, 102-45, 102-51 ]

Obejmuje najbardziej istotne działania Grupy Budimex w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Poprzedni raport został opublikowany w maju 2019 roku. Niniejszy raport zawiera informacje i wyniki dotyczące wyników finansowych wszystkich spółek w Grupie Budimex ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Spośród tych spółek największy wpływ społeczny i środowiskowy miały: Budimex SA, Mostostal Kraków SA, Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. oraz FBSerwis Sp. z o.o. (ostatnia ze spółek, w skutek zmian własnościowych od lipca 2019 roku jest w 100% własnością Budimex SA). Na nich właśnie skoncentrowano się opisując niefinansowe aspekty działalności. Raportem nie objęto spółek zależnych, które nie znalazły się w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ze względu na ich niematerialność. Lista tych spółek znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Budimex za rok 2019.

GRI: [ 102-54, 102-56 ]

Raport został opracowany zgodnie z („in accordance”) GRI Standards w podstawowej opcji („Core”) z wykorzystaniem wytycznych IIRC (International Integrated Reporting Council) w zakresie raportowania zintegrowanego. Raport był poddawany nieobligatoryjnej weryfikacji niezależnego audytora. Została ona przeprowadzona przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.. Weryfikacji poddano wybrane wskaźniki GRI (oznaczone „*” w pierwszej kolumnie Tabeli GRI).