Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Model wartości

GRI: [ 102-7, 102-15 ]

Model wartości ma na celu zaprezentowanie modelu biznesowego w kontekście jego oddziaływania na sześć kategorii kapitałów, tj. kapitału finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. W raportowanym okresie w naszym modelu biznesowym nie zaszły żadne znaczące zmiany (z dokładnością do włączenia w skład grupy kapitałowej spółki FBSerwis).

Cechy Kapitał finansowy Kapitał ludzki Kapitał organizacyjny Kapitał intelektualny Kapitał społeczny Kapitał naturalny
Kapitał, z którego finansujemy naszą działalność – środki powierzone nam przez akcjonariuszy, pożyczko-
i kredytodawców oraz środki, które wypracowujemy tworząc zyski.

Dbałość
o pomnażanie powierzonego kapitału i rzetelność w informowaniu o rzeczywistym obrazie Grupy Budimex i jej działalności

Różnorodny zespół doświadczonych inżynierów
i pracowników innych profesji, zaangażowanych w budowanie trwałej wartości

Troska
o bezpieczeństwo
i zdrowie osób zaangażowanych w realizowane prace, ich rozwój
i przyszłość.

Unikalna struktura organizacyjna pozwalająca na zgromadzenie komplementarnych kompetencji, a w efekcie oferowania szerokiego wachlarza usług.

Wciąż doskonalone procesy operacyjne, które pozwalają działać skutecznie
i efektywnie oraz gwarantować najwyższą jakość realizacji.

Wiedza
i kompetencje

Wypracowywane latami, unikalne rozwiązania techniczne, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych

Najwyższej jakości badania laboratoryjne

Umiejętność budowania relacji
z szeroko rozumianym otoczeniem, m.in. budowanie długoterminowych relacji z dostawcami
i podwykonawcami

Bycia dobrym sąsiadem dla społeczności lokalnych,

Współpraca z innymi graczami, w tym konkurentami, nad rozwiązaniem wspólnych problemów branży (np. „Porozumienie dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie”)

Bezpośredni
i pośredni wpływ na środowisko.

Szacunek dla wykorzystywanych, ale ograniczonych zasobów naturalnych

Troska o tereny cenne przyrodniczo, z którymi sąsiadują nasze inwestycje

Efekty i wyniki w 2019 roku
 • Suma aktywów: 6 673 959 tys. zł
 • Kapitały własne: w 836 640 tys. zł
 • Zobowiązania długoterminowe 1 049 392 tys. zł
 • Zobowiązania krótkoterminowe 4 787 927 tys. zł
 • Przychody ze sprzedaży: 7 569 663 tys. zł
 • Zysk netto: 228 851 tys. zł
 • Liczba pracowników (we wszystkich spółkach Grupy kapitałowej konsolidowanych w sprawozdawczości finansowej): 7474
 • Rzeczowe aktywa trwałe: 512 921tys. zł
 • 1163 podwykonawców poddanych kwalifikacji wstępnej
 • 1420 przeprowadzonych ocen końcowych
 • 93 zidentyfikowane nieprawidłowości
 • Wartości niematerialne: 168 822 tys. zł
 • 27 jednostek laboratoryjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju
 • 53 akredytowane metody badawcze, w tym 7 metod rozszerzonych
 • zaangażowanie w wielomilionowe projekty innowacyjne
 • Odprowadzony do budżetu podatek dochodowy w wysokości ponad 103 506 tys. zł
 • 883 tys. zł przekazanych na cele społeczne w formie darowizn oraz 1650 tys zł wydanych na sponsoring
 • Eliminacja konfliktów społecznych i środowiskowych
 • Autorskie programy społeczne
 • Współpraca i rozwiązania wypracowane w ramach „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”
 • Brak awarii środowiskowych
 • Optymalizacja zużycia surowców, materiałów, nośników energii oraz emisji
 • Odzysk surowców wtórnych oraz gleby i ziemi
Nasze podejście Finansujemy działania, dzięki którym powstaje infrastruktura drogowa, kolejowa oraz obiekty użyteczności publicznej. Zakupujemy potrzebne surowce i materiały. Terminowo i rzetelnie regulujemy nasze zobowiązania wobec partnerów biznesowych, a tym samym zapewniamy im płynność finansową Zapewniamy godziwe warunki pracy naszym pracownikom i zewnętrznym kontrahentom. Wspieramy naszą kadrę w rozwoju. Angażujemy przyszłych inżynierów w ramach Akademii Budimex oraz programu staży i praktyk zawodowych. Zapewniamy bezpieczne miejsca pracy zarówno dla naszych pracowników jak
i kontrahentów.
Wypracowujemy optymalne i efektywne rozwiązania, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo odbiorcom naszych realizacji i środowisku naturalnemu. Angażując się w budowę obiektów publicznych oraz infrastrukturalnych przyczyniamy się do poprawy jakości życia społecznego i gospodarczego. Chronimy najcenniejsze obszary przyrodnicze, odpowiednio planując i zabezpieczając place budowy. Monitorujemy nasz wpływ na otoczenie, reagując na wszelkie sygnały o zagrożeniach.
Powiązane  kategorie ryzyka

Ryzyko walutowe

Ryzyko cenowe

Ryzyko kredytowe

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko wzrostu kosztów zatrudnienia, ryzyko braku odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników

Ryzyko opóźnienia w terminowym wykonaniu lub niedostateczna jakość robót podwykonawców

Ryzyko opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych

Ryzyko zmiany zakresu robót, bądź technologii uzgodnionych w umowach

 

 

Ryzyko opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych

Ryzyko opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych

Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych lub gruntowych