Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Partnerstwo publiczno-prywatne

Szansą na dalszy rozwój rynku budowlanego mogą okazać się projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W dalszym ciągu PPP w Polsce jest realizowane na ograniczoną skalę, najczęściej przy niewielkich projektach. Pozytywnym sygnałem jest fakt opracowania przez zespół ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju i przyjęcia przez rząd dokumentu strategicznego pn. „Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP”. Dokument zakłada, że w latach 2017-2020 zostanie zawartych co najmniej 100 nowych umów PPP, a udział wartości podpisanych umów PPP w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej w ramach sektora publicznego powinien zbliżyć się do 5%.

W 2020 roku światowa i europejska pandemia koronawirusa COVID-19 całkowicie zmienia prognozy dotyczące rynku budowlanego oraz deweloperskiego w Polsce i będzie miała istotny wpływ w długiej perspektywie na wyniki przedsiębiorstw, w tym Budimeksu. Ocena sytuacji rynkowej oraz powyższe prognozy rynkowe sformułowane na początku roku 2020 mogą być w dużym stopniu nieaktualne i zostaną zweryfikowane, po tym jak spółka będzie w stanie oszacować wpływ koronawirusa na gospodarkę i rynek budowlany w Polsce.