Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Gospodarka odpadami

Niekorzystnie na lokalną biosferę mogą wpływać powstające podczas budowy odpady. Zwykle pochodzą one z prac rozbiórkowych i remontów. Ich ilość uzależniona jest od liczby kontraktów i stopnia ich zaawansowania. Gwarantujemy, że odpady usuwane są z najwyższą starannością a te niebezpieczne są odpowiednio zagospodarowywane tak, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Gospodarowanie odpadami na budowach reguluje Plan Gospodarowania Odpadami zawarty w Planie BIOZ. Jeśli w toku prac budowlanych wytwarzane będą odpady niebezpieczne, wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do zawarcia tego w Instrukcji „Bezpiecznego Wykonania Robót” i do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe w trakcie ich realizacji. Prawidłowe zarządzanie odpadami na budowach i monitorowanie ewentualnych pozostałości substancji niebezpiecznych jest koordynowane na bieżąco, w miejscu realizacji inwestycji przez zlokalizowane na jej terenie laboratoria.

Na każdym etapie budowy wytwarzane są innego rodzaju odpady. Gruz ceglany i betonowy powstaje podczas rozbiórki obiektów, w miejscu w którym powstanie nowa inwestycja, a stary asfalt, tłuczeń torowy to odpady powstałe po usunięciu drogi i torów. Najczęściej wytwarzanymi odpadami są: ziemia i gruz, kamienie oraz odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Wiele z nich można ponownie wykorzystać na kolejnych etapach prowadzonych prac budowlanych. Usunięta ziemia jest pełnowartościowym surowcem i może być zastosowana do prac wykończeniowych. Krzewy czy konary z wycinki, której często nie da się uniknąć, mogą służyć jako paliwo biomasowe, czy materiał ogrodniczy po tak zwanym zrębkowaniu, czyli zmieleniu na drobne części.

Większość z wytwarzanych na budowach odpadów w sposób ograniczony nadaje się do recyclingu. Niemniej coraz częściej wiele z nich jest wykorzystywanych gospodarczo (np. kruszony beton z rozbiórki może pełnić rolę kruszywa, podobnie usuwana masa bitumiczna – destrukt asfaltowy, jest w 100% ponownie wykorzystywana, itp.). Przy rozbiórce budynków można wykorzystać m.in.: metal, drewno, szkło, gruz czy tłuczeń.

Z kolei działalność Mostostalu Kraków wiąże się głównie z pracami wykorzystującymi stal i inne materiały budowlane. Produkcja zaczyna się od procesu tzw. sczepiania ich i łączenia w podgrupy. W dalszej kolejności następuje spawanie, które odbywa się zazwyczaj metodą MIG. Na koniec cała konstrukcja jest poddawana procesom wykończeniowym (m. in. śrutowaniu). Na poszczególnych etapach obróbki materiałów powstają odpady, głównie fragmenty stali, pył i zendra.