Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Budimex

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty” składa się z gotówki w kasie, depozytów płatnych na żądanie oraz tych lokat, które są łatwo wymienialne na określoną kwotę środków pieniężnych oraz które są narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania zaliczamy w Grupie przede wszystkim środki:

  • stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych,
  • zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych,
  • zgromadzone na rachunkach podzielonej płatności,
  • środki na rachunkach powierniczych i bieżących w części należnej partnerom realizującym kontrakty budowlane wraz ze spółką z Grupy.

Jako grupa kapitałowa rozpoczęliśmy rok 2019 posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 409 152 tysiące złotych, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 141 124 tysiące złotych. Przepływy pieniężne netto za rok 2019 były dodatnie i wyniosły 72 615 tysięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazaliśmy środki pieniężne w wysokości 1 515 977 tysięcy złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 175 762 tysiące złotych.

W roku 2019 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększył się o kwotę 574 369 tysięcy złotych, przede wszystkim w związku z mniejszym finansowym zaangażowaniem naszych spółek (a zwiększonym inwestorów) w realizowane projekty.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 185 282 tysiące złotych, co było głównie rezultatem nabycia obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez polskie banki oraz nabyciem udziałów w jednostce podporządkowanej.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2019 rok były ujemne i wyniosły 316 472 tysiące złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2018 oraz spłaty zobowiązań leasingowych i kredytowych.