Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Podsumowanie realizacji celów strategii CSR na lata 2016-2020

    2019
Cele Miernik (KPI) Cel Realizacja
Obszar 1: Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
Zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników spółki i pracowników podwykonawców pracujących na budowie. liczba wypadków śmiertelnych 0 X

 

Obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex. poziom częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex <100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomu X

 

Obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex. poziom częstości wypadków wśród pracowników Grupy Budimex <100% poziomu wskaźnika z poprzedniego poziomu X
Komentarz:

 • w 2019 r. miały miejsce 2 wypadki śmiertelne, w których zginęło 3 pracowników Grupy Budimex (wypadek zbiorowy na obwodnicy Suwałk oraz wypadek śmiertelny na rynku niemieckim). Ponadto w 2019 r. miał miejsce 1 wypadek śmiertelny u podwykonawcy, w którym zginęła 1 osoba,
 • nieznacznie wzrósł także wskaźnik częstości wypadków, tj. z 14,18 w 2018 roku, jego wartość podniosła się do 14,98 w 2019 roku (106% wartości z poprzedniego roku),
 • ze względu na wypadki śmiertelne wśród pracowników własnych wskaźnik ciężkości wzrósł z 27,45 do 36,6, czyli wyniósł 133 % wskaźnika z roku poprzedniego.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na:

 • ustawiczne szkolenia pracowników z zakresu BHP (wzrost liczby przeszkolonych osób oraz całkowitej liczby godzin szkoleń).
 • dbałość o ergonomię stanowisk pracy (procent stanowisk pracowników umysłowych, które spełniają przyjęte kryteria ergonomii na poziomie ≥80% vs. rok poprzedni).
 • zapewnienie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej spełniających wymagania norm oraz zapewniających możliwie najwyższy komfort użytkowania (0 uzasadnionych skarg w tym zakresie).
 • doskonalenie systemu pierwszej pomocy poprzez wyposażanie kontraktów w sprzęt pierwszej pomocy (>75% wyposażonych budów w pełnej obsadzie osób przeszkolonych)
 • bieżące audyty podwykonawców pod kątem BHP (100% kontrolowanych kontraktów pod kątem BHP w miesiącu)
 • budowanie kultury organizacyjnej, której kluczowym elementem będzie bezpieczeństwo w pracy (w porównaniu do wcześniejszej edycji badania nastąpił przyrost odpowiedzi pozytywnych na pytanie „Firma poważnie traktuje zagadnienia związane z BHP” z badania atmosfery w miejscu pracy))
Obszar 2: Ograniczenie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze
Efektywne wykorzystanie energii i redukcja związanej z nią emisji. Toe/1 ml przychodu ze sprzedaży 2,85 X

(2,90)

Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów. %/1 ml przychodu ze sprzedaży 8% X

(1,99%)

Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja powstawania szkodom i awariom środowiskowym liczba awarii 0 X

(wyciek do ziemi substancji ropopochodnej podczas demontaży kanalizacji)

Komentarz:

 • Efektywne wykorzystanie energii i redukcja powstałych emisji (Toe/1 mln przychodu ze sprzedaży – 2,80)
 • Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów (% 1 mln przychodu ze sprzedaży)

Kontrola ryzyk środowiskowych (liczba awarii < 1/1 mln przychodu – 0)

Obszar 3: Bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych
Zero konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych. liczba konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych 0 V
Obszar 4: Bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych
Zero niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych liczba niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych 0 V
Komentarz:

 • 100% przeanalizowanych wniosków zgłoszonych przez pracowników podwykonawców
 • W 2019 roku rozpoznanych zostało 6 zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania zapisów Kodeksu Etyki i/lub Polityki Compliance w Budimeksie SA, z czego 3 dotyczyło kwestii pracowniczych, 2 potencjalnej niegospodarności, 1 naruszenia procedur.
Obszar 5: Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy
Maksymalizacja wskaźnika satysfakcji pracowników wartość wskaźnika satysfakcji ≥100% poziomu z poprzedniego badania
Komentarz:

Obecnie trudne jest porównanie wyników badania zaangażowania we wskazanych kategoriach względem poprzedniego badania zrealizowanego w 2018 roku:  najnowsze wyniki zostały przygotowane w oparciu o inny zestaw pytań.

Obszar 6: Zapewnienie najwyższej jakości realizacji
Maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance (QC) wartość wskaźnika Quality Conformance (QC) ≥100% poziomu z poprzedniego okresu V
Komentarz:

Wartość wskaźnika QC za rok 2019 wyniosła 94,6% w porównaniu do 94,3% za rok 2018.

Obszar 7: Wspieranie kultury innowacyjności
Wzrost innowacyjności wyniki Badania Atmosfery w Miejscu Pracy, pytanie: „Firma zachęca mnie do poszukiwania innowacyjnych form pracy” ≥100% poziomu z poprzedniego okresu V
Obszar 8: Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności
Zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej raportowanie społeczne V V