Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Surowce i odpady

Surowce i materiały

GRI: [ 301-1 ]
Surowiec / materiał J.m. Budimex SA
2018 2019
Papier tysiące ton 0,1  0,094
Drewno tysiące m3 14,03  10,89
Asfalt tysiące ton 78,84  57,76
Cement tysiące. ton 231,98  99,86
Beton tysiące m3 1681,39  870,40
Spoiwa hydrauliczne tysiące. ton 316,26  100,96
Mączka wapienna tysiące ton 55,16  29,73
Stal tysiące ton 78,76 109,49
Kruszywa asfaltowe tysiące ton 1 660,75 1 102,55
Kruszywa hydrotechniczne tysiące ton 230,67  163,82
Kruszywa kolejowe tysiące ton 467,14  1172,65
Pozostałe kruszywa tysiące ton 19 224,79 21 342,00

Uwaga: Spadek kontraktacji kruszyw asfaltowych wynika z faktu zmniejszonej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2018. Wzrost zużycia kruszyw kolejowych i stali jest związany ze wzrostem udziału projektów kolejowych w portfelu zamówień Spółki.

Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie

GRI: [ 301-2 ]
Kategoria odzyskiwanego surowca J.m. Budimex SA
2016 2017 2018 2019
Uboczne produkty spalania /UPS/ tysiące ton 37,61 20,07 6,03  –
Gleba tysiące ton 1 686,73 1 380,20 1 706,51  86,66
Gruz tysiące ton 91,99 44,32  24,47
Destrukt/frez asfaltowy tysiące ton 66,05 64,77  31,56
Kruszywo tysiące ton 8,69 0  –
Tłuczeń torowy tysiące ton 65,79 39,24  0,29
Materiały sypkie powtórnie wykorzystane jako % zakupionych kruszyw 1,8% 8,2% 8,6% 0,7 %

Uwaga: W zakresie ponownego wykorzystania gleby ze względu na zmianę przepisów ustawy o odpadach nastąpiły trudności w uzyskaniu pozwoleń na odzysk/przetwarzanie odpadów, jednocześnie wejście w fazę robót wykończeniowych sprawia, że wolumen robót ziemnych nie był tak duży, jak w latach poprzednich.

Zużycie paliw i energii elektrycznej

GRI: [ 302-1 ]
Źródło energii i surowców energetycznych* j.m. Grupa Budimex w tym Budimex
2018 2019 2018 2019
Olej napędowy GJ 370560,04 539 988,79 356849,89 426396,15
tona 8617,68 12 557,88 8298,83 9916,19
Benzyna GJ 22319,78 24 937,95 19668,3 21803,86
tona 503,83 562,94 443,98 492,19
Lekki olej opałowy GJ 41244,02 24 052,12 40791,59 23618,33
tona 959,16 559,35 948,64 549,26
Olej opałowy ciężki /LSC/ GJ 0 12,44 0 0
tona 0 0,31 0 0
Energia elektryczna GJ 96809,32 91 329,12  85794,28 66335,14
MWh 26891,08 25 505,69 23831,75 18426,43
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych GJ 24742,07 9 157,93 24742,07 9821,21
MWh 6872,80 2 543,87 6872,80 2728,11
Energia cieplna GJ 41585,97 41 293,07 41291,29 40135,46
MWh 11551,66 11 470,10 11469,8 11148,74
Pył węglowy GJ 461873,80 292 849,28 461873,8 292849,28
tona 22312,74 14 147,31 22312,74 14147,31
Gaz Ziemny Sieciowy GJ 19457,26 28 995,13 8411,47 9516,40
tona 405,36 604,07 175,24 198,26
Gaz LPG GJ 337,93 113,81 287,87 113,23
tona 7,14 2,41 6,09 2,39
Propan GJ 5344,87 5 225,48 932,06 847,52
tona 113,00 110,48 19,71 17,92
Łącznie GJ 1084275,07 954131,48 1040642,61 891436,57
Toe:/tona oleju ekwiwalentnego/ 25897,47 22 891,41 24855,32 21291,60
Efektywność energetyczna GJ/ mln. PLN 146,05 121,38
Toe/mln. PLN 3,49 2,90

Uwaga: Budimex SA traktuje wszystkie zakupione przez siebie media energetyczne jako zużycie bezpośrednie. Wszystkie paliwa są zużywane przez maszyny i urządzenia będące we władaniu Budimeksu. Pomimo, że część energii elektrycznej jest zużywana przez podwykonawców, również traktowana jest jako zużycie bezpośrednie, ponieważ nie wprowadzono mechanizmów podziału na energię elektryczną zużywaną osobno przez Budimex i podwykonawców.

Dane dotyczące Grupy FB Serwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r. i nie podlegały weryfikacji niezależnego audytora.

Zakup energii ze źródeł odnawialnych

GRI: [ 302-1 ]
Wykorzystanie energii odnawialnej J.m. Budimex SA
2017 2018 2019 Zmiana
rok/rok
Zakup energii odnawialnej GJ 24253,87 24671,46  9649,25 -60,9%
Produkcja energii odnawialnej 11,45 70,62  171,97 143,5%
Łącznie: 24265,32 24742,07 9821,22 -60,3
Redukcja emisji CO2 /zakup/ tona 5469,25 5563,41  2175,90  -60,9
Redukcja emisji CO2 /produkcja/ 2,58 15,92  38,78  143,5%
Zakup Jednostek Pochłaniania CO2 /carbon offset/ 8 000 0
Łącznie: 5471,83 13579,34  2214,68  -83,7%
Efektywność tona/milion złotych 0,93 1,90  0,30  -84,2%

Emisja CO2

GRI: [ 305-1, 305-2 ]
Emisja CO2 j.m. Mostostal Kraków SA Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. FBSerwis SA** Budimex SA
2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019
Emisja bezpośrednia (scope 1) tony 1481,6 1348,45 599,38 1108,83 6754,82 76474,8 64041,40
Emisja pośrednia (scope 2) tony 1570,91 1322,76 775,80 1226,18 2995,10 19330,69 14 958,57
Łącznie: * tony 3052,51 2671,21 1 375,18 2335,01 9749,92 95805,49
(12,32 ton/mln. PLN)
78 999,97
(10,77 ton/mln. PLN)

* Wszystkie wielkości odnoszą się do zużycia wewnątrz organizacji (Zakres 1, Zakres 2).
** Dane dotyczące Grupy FB Serwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r. i nie podlegały weryfikacji niezależnego audytora.

Uwaga: W Budimex SA nie wystąpiła żadna emisja CO2 biogennego zarówno w Zakres 1, jak i Zakres 2. Obliczenia dokonywane są z wykorzystaniem spójnej metodyki wskaźnikowej obowiązującej w Grupie Ferrovial opartej o GHG Protocol oraz rzeczywiste zużycia wszystkich podstawowych paliw i energii elektrycznej. Z wykluczeniem emisji ze zużycia ciepła systemowego, której nie przewiduje metodyka Grupy Ferrovial.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza najważniejsze źródła

GRI: [ 305-7 ]
Nazwa zanieczyszczenia j.m. Budimex SA
2018 2019 Zmiana rok/rok
dwutlenek siarki tona 83,70 18,89 -77%
tlenek azotu tona 76,55 32,09 -58%
tlenek węgla tona 99,27 86,59 -13%
pył całkowity tona 39,54 22,89 -42%
węglowodory aromatyczne tona 14,82 8,04 -46%
węglowodory alifatyczne tona 6,41 3,92 -39%
łącznie tona 320,29 172,42 -46%

Łączny pobór wody

GRI: [ 303-1 ]
Zużycie wody Zużycie wody J.m. Grupa Budimex w tym Budimex SA
  2018 2019 2018 2019
woda wg źródła woda z sieci m3  364 841,12 324 370,69 337327,88  217 982,99
woda podziemna m3  0 2951,00 455  875
woda powierzchniowa m3  0  0 0  0
łącznie m3  364 841,12  327321,69 337782,88  218875,99

Odpady

GRI: [ 306-2 ]
Najważniejsze odpady wg rodzaju Grupa Budimex w tym Budimex SA
2018 2019 2018 2019
masa (tony) masa (tony) masa (tony) masa (tony)
Odpady niebezpieczne, w tym:  183,364  

1659,277

170,759  1647,82
Kod odpadu Rodzaj odpadu
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 3,194 0,239 3,194  0,239
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 5,210 5,687  –
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i utrwalaczy 0,120  –
09 01 04* Roztwory utrwalaczy 0,110  –
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne  –
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,490 0,49  –
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,400 2,820 0,4  2,82
13 05 07 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach  –
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 0,050 0,05  –
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 24,298 22,985 19,318 19,105
15 01 11* Opakowania pod ciśnieniem 1,326 0,849 1,326  0,849
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 21,978 20,912 19,998 19,172
16 01 07* Filtry olejowe 0,291 0,313 0,216  0,283
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0,130 0,384 0,264
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 0,094  0,094
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 0,500 0,5
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) 57,380 780,834 57,38  780,834
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 32,200 772,320 32,2  772,320
Najważniejsze odpady wg rodzaju
Odpady niebezpieczne, w tym:  230,114 1659,28 217,509  1647,82
Kod odpadu Rodzaj odpadu
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 15,440 15,44  –
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 6,767 51,34 6,767  51,34
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 13,980 13,98  –
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym:  109741,425 245484,43 108493,117 243950,46
Kod odpadu Rodzaj odpadu
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 23,56  495,54 23,56  495,54
02 01 03 Odpadowa masa roślinna 643,01 643,01
06 03 99 Inne niewymienione odpady 50160,89 50160,89  –
07 02 99 Inne nie wymienione odpady 1,07 1,21  –
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 138393,7 138393,7  –
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane  –
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów 26,67 29,41  –
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 138,56 124,52  –
12 01 13 Odpady spawalnicze 10,65 1,47 5,1  0,9
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie 74,47 3,50 5,5  2,7
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 75,09 78,16 73,3  76,46
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 235,71 51,51 235,38  50,92
15 01 03 Opakowania z drewna 2,01 279,36 2,01 279,36
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 06 Zzmieszane odpady opakowaniowe 47,33 75,17 47,24  75,14
15 01 07 Opakowania ze szkła 18,83 0,42 18,83 0,42
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 2,77 2,00 0,81  0,16
16 01 03 Zużyte opony 8,94 3,53 8,94 3,53
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu
16 01 19 Tworzywa sztuczne 0,02 0,02
16 01 20 Szkło 0,05 0,24 0,05 0,24
16 02 14 Zużyte urządzenia 1,49 1,40
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,02 0,11 0,02 0,11
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy 44076,62 62916,32 44076,62 62904,60
17 01 02 Gruz ceglany 17354,81 24497,86 17354,81 24497,86
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 4,5 28,28 4,5 28,28
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 6262,61 24583,13 6167,57 24567,18
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 1524,73 55286,92 1524,73 55286,92
17 01 82 Inne niewymienione odpady 30,14 30,14
17 02 01 Drewno 2649,34 3759,89 2649,34 3759,89
17 02 02 Szkło 1,28 39,04 1,28 39,04
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym:  109741,4 245484,43 243950,46
Kod odpadu Rodzaj odpadu
17 02 03 Tworzywa sztuczne 38,49 67,24 38,49  67,24
17 03 02 Mieszanki bitumiczne 1624,21 2261,42 1624,21  2261,42
17 03 80 Odpadowa papa 80,89 5319,43 80,89  5319,43
17 04 05 Żelazo i stal 1653,208 1706,64 760,93  374,78
17 04 07 Mieszaniny metali  –
17 04 11 Kable  –
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 3978,16 3978,16
17 05 08 Tłuczeń torowy 27286,07 50025,48 27286,07  50025,48
17 06 04 Materiały izolacyjne 525,3 745,28 525,3  738,06
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 9879,42 9091,55 9863,42  9085,09
19 12 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów 0  –