Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Działalność społeczna i relacje ze społecznościami

Budowa infrastruktury, w tym drogowej i kolejowej jest warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego. W efekcie podnosi jakość życia zarówno całego społeczeństwa, i społeczności lokalnych. Niestety na etapie realizacji prac budowalnych wiąże się z konkretnymi uciążliwościami, zwłaszcza dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących z budową. Prace mogą oznaczać wzmożony ruch pojazdów, pracę maszyn i związany z tym hałas. Każdy potencjalny aspekt wpływu inwestycji na otoczenie jest analizowany już na etapie wydawania decyzji administracyjnych, gdzie przedstawiciele mieszkańców biorą udział w konsultacjach społecznych. Jako Grupa Budimex często prowadzimy również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie projektowania np. objazdów, zamknięć dróg. Udostępniamy kanały informacji zwrotnej dla mieszkańców – formularz kontaktowy dostępny na stronie www.budimex.pl, profile firmowe w mediach społecznościowych. W ten sposób ograniczane jest potencjalne ryzyko wystąpienia zjawisk mogących prowadzić do opóźnień i przestojów (np. protesty mieszkańców, blokowanie prac, przedłużanie procedur administracyjnych), a jednocześnie uderzających w wizerunek spółek Grupy Budimex.

Ponieważ najczęściej wyeliminowanie wszystkich utrudnień i zagrożeń nie jest w pełni możliwe, staramy się rekompensować społecznościom lokalnym występujące uciążliwości. Organizujemy akcje edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym dla najmłodszych, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz finansujemy zakup sprzętu dla lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Często pomagamy również mieszkańcom w realizacji drobnych prac, jak na przykład odnowienie placów zabaw.

Od lat inicjujemy nasze autorskie programy społeczne, angażując się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Wspieramy też wydarzenia kulturalne i sportowe.