Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Nasz łańcuch dostaw obejmuje tysiące dostawców i kontrahentów, z którymi na co dzień współpracujemy. Jako generalny wykonawca odpowiadamy za podejmowane przez nich działania, dostarczane materiały oraz oferowane warunki pracy. Główne ryzyka niefinansowe w łańcuchu dostaw dotyczą:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • warunków zatrudnienia,
  • ochrony środowiska.

Każdy nowy kontrahent poddawany jest ocenie wstępnej na podstawie ankiety kwalifikacyjnej. Ankieta zawiera deklarację dostawcy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie m.in. prawa pracy, ochrony środowiska. Wszyscy istotni dostawcy i podwykonawcy (100%) poddawani są ocenie (kwalifikacji) wstępnej. Natomiast w przypadku zakończenia współpracy z danym dostawcą, przeprowadzana jest ocena końcowa, która obejmuje kwestie takie, jak: jakość, terminowość, rzeczywisty potencjał techniczny, BHP, aspekty środowiskowe oraz aspekty praw człowieka, w tym praw pracowniczych. Oceny dokonują kierownicy kontraktów, którzy mają za zadanie wskazać wszelkie nieprawidłowości, zdarzenia mogące stanowić zagrożenie lub działania niezgodne z obowiązującymi poddostawców zasadami Grupy Budimex. Wyniki ankiet kwalifikacyjnych oraz ocen końcowych gromadzone są w Centralnej Bazie Danych. Dostęp do tych danych mają audytorzy wewnętrzni, którzy wykorzystują je do oceny poddostawców. Audytorzy mają również dostęp do ofert dostawców, na podstawie których została podpisana umowa. Analizując ofertę, historię kontraktu i wynik oceny końcowej, mogą porównać to, do czego na poziomie oferty zobowiązał się dany poddostawca, z tym jak faktycznie przebiegała i zakończyła się współpraca. Niezależnie od oceny, po zakończeniu danego kontraktu wysyłamy do inwestora Ankietę Zadowolenia. Wyniki i wnioski z oceny następnie analizujemy podczas corocznych przeglądów zarządzania.

Na podstawie wstępnej kwalifikacji oraz ocen końcowych podwykonawców kategoryzujemy w następujący sposób:

  • rekomendowany (najwyższe oceny),
  • kwalifikowany (oceny pozytywne, ale nieco niższe niż w przypadku dostawców rekomendowanych),
  • odrzucony (niskie oceny, ale kwalifikacja ma charakter warunkowy, tj. możliwe jest podjęcie współpracy, o ile np. partner biznesowy wprowadzi działania naprawcze),
  • dekwalifikowany (podjęcie współpracy z danym partnerem nie jest możliwe ze względu np. na jego kondycję finansową, czy wcześniejsze rażące naruszenie zasad współpracy np. w wymiarze etycznym, czy środowiskowym, tj. próby przekupstwa, czy spowodowanie znaczących szkód środowiskowych).

Dążymy do tego, by znaczące umowy z kluczowymi kontrahentami, nawet posiadającymi większą siłę negocjacyjną uzupełniane były o załącznik etyczny.

Wyniki ocen wstępnych (ankiety kwalifikacyjne) i ocen końcowych u poddostawców w 2019 roku oraz stan na dzień 31.12.2019 wszystkich Kontrahentów, prezentują się następująco:

Zakres weryfikacji 2016 2017 2018 2019 narastająco (aktywne)
Umowy ramowe
Istotne umowy inwestycyjne zdefiniowane jako umowy ramowe 16 19 30 11 164
Istotne umowy inwestycyjne zawierające klauzule etyczne. Łączna liczba umów z tymi klauzulami i % istotnych umów ramowych 11 (69%) 11 (58%) 24 (80%) 8 (73%) 134

(82%)

Odsetek wszystkich umów z klauzulami etycznymi wśród wszystkich umów ramowych 50% 72% 73% 73% 82%

Ankiety kwalifikacyjne i oceny końcowe

Zakres weryfikacji 2016 2017 2018 2019
Liczba ankiet kwalifikacyjnych 1191 1019 1163 885
Liczba przeprowadzonych ocen końcowych 4583 3068 5329 1420
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości 184 153 361 93
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości
Dotrzymywanie terminów 61 45 121 31
Jakość produktu 24 21 47 10
Potencjał techniczny 50 41 78 23
Spełnienie warunków cenowych 11 10 31 13
BHP 26 23 49 7
Ochrona środowiska 12 12 35 9