Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Wyniki ostatniego roku

W 2019 roku rynek budowlany, mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, zwiększył wartość o 6,0% w stosunku do roku 2018. Notował o wiele niższy przyrost niż w roku 2018. Wzrost dotyczył sektora infrastrukturalnego (+4,2%) i kubaturowego (+7,9%). Z kolei nasz wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym wyniósł 1,5% (Grupa Budimex).

Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych  Grupy Budimex spadł z 44,9% w 2018 roku do 43,2% w 2019 roku. Z kolei jego udział w strukturze przychodów wzrósł z poziomu 9,0% do 16,6% w 2019 roku, na co wpływ miało pozyskanie nowych kontraktów kolejowych. Udział budownictwa kubaturowego spadł z poziomu 46,1% w 2018 roku do poziomu 40,1% w 2019 roku.