Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2018 roku:

AKTYWA 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 988 641 1 434 542 445 901 45,1%
Rzeczowe aktywa trwałe 258 123 512 921 254 798 98,7%
Nieruchomości inwestycyjne 28 365 7 721 (20 644) (72,8%)
Wartości niematerialne 28 389 168 822 140 433 494,7%
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 168 508 95 271 130,1%
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 37 427 2 076 (35 351) (94,5%)
Inwestycje w instrumenty kapitałowe 9 778 7 816 (1 962) (20,1%)
Kaucje z tytułu umów o budowę 49 103 59 212 10 109 20,6%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 21 807 41 887 20 080 92,1%
Należności z tytułu umowy koncesyjnej 46 416 46 690 274 0,6%
Pozostałe aktywa finansowe 74 145 (74 145) (100%)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 361 851 418 889 57 038 15,8%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 4 467 710 5 239 417 771 707 17,3%
Zapasy 1 611 813 2 013 756 401 943 24,9%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 819 300 1 096 157 276 857 33,8%
Kaucje z tytułu umów o budowę 28 311 48 433 20 122 71,1%
Wycena kontraktów budowlanych 561 537 444 008 (117 529) (20,9%)
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 33 102 108 (32 994) (99,7%)
Pozostałe aktywa finansowe 4 495 120 978 116 483 2591,4%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 409 152 1 515 977 106 825 7,6%
RAZEM AKTYWA 5 456 351 6 673 959 1 217 608 22,3%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 1 217 608 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2018 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 45,1% (445 901 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 17,3% (771 707 tysięcy złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych o 254 798 tysięcy złotych, przede wszystkim w wyniku zakupu oraz przyjęcia w leasing finansowy środków trwałych o wartości 133 879 tysięcy złotych. Z kolei amortyzacja zmniejszyła saldo rzeczowych aktywów trwałych o 94 216 tysięcy złotych. Sprzedano rzeczowe aktywa trwałe o wartości 16 317 tysięcy złotych brutto,
 • wzrost salda wartości niematerialnych o 140 433 tysiące złotych, w wyniku przejęcia kontroli nad spółką FBSerwis i jednostkami od niej zależnymi,
 • wzrost salda długoterminowych kaucji z tytułu umów o budowę, zatrzymanych przez odbiorców spółek Grupy o 10 109 tysięcy złotych, głównie w wyniku wyższej zrealizowanej sprzedaży,
 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 57 038 tysięcy złotych, na skutek zwiększenia się salda ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 771 707 tysięcy złotych, co było głównie wynikiem wzrostu salda zapasów o kwotę 401 943 tysiące złotych, w wyniku przejęcia kontroli nad spółką FBSerwis i jednostkami od niej zależnymi oraz w związku z działalnością deweloperską (m.in. zakup nowych działek pod budowę mieszkań) oraz większym stanem materiałów zgromadzonych na kontraktach kolejowych.

Pozostałe znaczące zmiany aktywów obrotowych dotyczyły:

 • wzrostu salda pozostałych aktywów finansowych o 116 483 tysiące złotych, obejmujących głównie zakup obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez polskie banki o wartości 119 588 tysięcy złotych,
 • wzrostu salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 276 857 tysięcy złotych,
 • spadku salda należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 32 994 tysiące złotych oraz spadku salda wyceny kontraktów budowlanych o 117 529 tysięcy złotych.
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 743 341 808 149 64 808 8,7%
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 0,0%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 87 163 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 1 600 1 180          (420) (26,3%)
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 6 947 7 000 53 0,8%
Zyski zatrzymane 501 783 566 958 65 175 13,0%
Udziały niedające kontroli 7 136 28 491 21 355 299,3%
Razem kapitał własny 750 477 836 640 86 163 11,5%
Zobowiązania 4 705 874 5 837 319 1 131 445 24,0%
Zobowiązania długoterminowe 788 821 1 049 392 260 571 33,0%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 184 110 273 258 89 148 48,4%
Kaucje z tytułu umów o budowę 222 751 229 522 6 771 3,0%
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 367 306 498 422 131 116 35,7%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 12 639 14 979 2 340 18,5%
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 015 19 807 17 792 883,0%
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 404 13 404 100%
Zobowiązania krótkoterminowe 3 917 053 4 787 927  870 874  22,2%
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 54 823 177 108 122 285 223,1%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 720 438 1 530 773 (189 665) (11,0%)
Kaucje z tytułu umów o budowę 214 866 215 032 166 0,1%
Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych 158 035 240 677 82 642 52,3%
Wycena kontraktów budowlanych 575 183 951 448 376 265 65,4%
Przychody przyszłych okresów 996 224 1 356 310 360 086 36,1%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 187 938 216 746 28 808 15,3%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 846 96 653 89 807 1311,8%
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 412 1 877 465 32,9%
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 288 1 303 15 1,2%
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 5 456 351 6 673 959 1 217 608 22,3%

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • spadku pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku wypłaty dywidendy,
 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 260 571 tysięcy złotych, przede wszystkim z powodu:
  • wzrostu zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 89 148 tysięcy złotych (nowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego) oraz,
  • wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw na zobowiązania długoterminowe o 131 116 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda rezerw na naprawy gwarancyjne.
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 870 874 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu wyceny kontraktów budowlanych w kwocie 376 265 tysięcy złotych, przede wszystkim ze względu na większe zaangażowanie inwestorów w bieżące finansowanie projektów budowlanych w porównaniu z rokiem poprzednim,
  • wzrostu salda rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 82 642 tysiące złotych,
  • wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 360 086 tysięcy złotych, głównie w wyniku otrzymania zaliczek na realizowane kontrakty budowlane,
  • oraz wzrostu salda na kredytach, pożyczkach i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 122 285 tysięcy złotych.