Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Szkolenia BHP i prewencja

GRI: [ 403-5, 403-7 ]

W „Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (Plan BIOZ) opisaliśmy zasady bezpiecznego wspólne dla pracowników rotujących między budowami. Każdy pracownik na kontrakcie, bez względu na to, czy jest zatrudniony w naszej spółce, czy u podwykonawcy jest zobowiązany odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie Budimex. Na początku realizacji każdej inwestycji ma miejsce tzw. „Start kontraktu” – kierownictwo kontraktu spotyka się ze specjalistą ds. BHP i specjalistą ochrony środowiska, by omówić wymagane procedury. Materiały komunikacyjne na temat BHP zostały przygotowane również dla obcokrajowców pracujących na budowach.

System szkoleń i odrębne procedury BHP Grupy Budimex to również dobrowolne działania dodatkowe, które podejmujemy. Szkolenia odbywają się częściej niż nakazują przepisy prawa. Ich program jest współtworzony przez pracowników. Jest przez nich oceniany i z nimi konsultowany. Szkolenia BHP dzielą się na obowiązkowe i systemowe. Przykładowo w FBSerwis SA tzw. szkolenia prewencyjne przeprowadzane są przez służbę BHP raz w miesiącu, a szkolenia z prac szczególnie niebezpiecznych z różną częstotliwością, uzależnioną od obszaru biznesowego, ale mogą odbywać się wręcz raz na tydzień.

W 2019 roku przeszkoliliśmy 2325 pracowników, a ze szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skorzystało 380 osób.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy też kilka innowacji, ważnych dla wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa. W systemie informatycznym uruchomiliśmy moduł wspomagający proces zgłaszania i badania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awarii środowiskowych. Moduł wspiera również wdrażanie niezbędnych działań profilaktycznych dla całej organizacji. W 2019 roku system raportów, po wstępnych próbach z 2018 roku, był dalej testowany. Przygotowana na jego potrzeby aplikacja służy do zgłaszania i usuwania zagrożeń występujących podczas procesu budowlanego, przez mającą do tego uprawnienia kadrę budowy. Jest ona dalej doskonalona w oparciu o zgłoszenia od użytkowników. Dzięki systemowi obserwujemy zwiększoną wykrywalność wypadków oraz wzrost świadomości kadry odnośnie zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Dodatkowo dzięki ujednoliconemu systemowi raportowemu możemy prowadzić bardziej szczegółowe analizy statystyczne.

W przypadku FBSerwis SA do zmniejszenia ryzyka wypadku oraz jednocześnie zwiększenia komfortu podróżnych przyczynia się działająca od 2018 roku funkcjonalność aplikacji Yanosik, która informuje osoby poruszające się drogami utrzymywanymi przez spółkę o realizowanych robotach drogowych. Dzięki tej funkcjonalności kierowcy mogą uwzględnić prowadzone prace nie tylko w planie podróży, ale też zachować większą ostrożność. W efekcie spada prawdopodobieństwo wypadku, w którym mogliby ucierpieć tak podróżni, jak i nasi pracownicy. Ponadto FBSerwis SA wdraża wiele inicjatyw promujących poprawę bezpieczeństwa np. konkursy „Mamo, Tato pracuj bezpiecznie”, „Razem dla bezpieczeństwa”. W 2019 roku przeprowadzono również pierwsze zawody z udzielania pierwszej pomocy, które obejmowały wszystkie regiony i obszary, w których działa spółka.

„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”

GRI: [ 102-12, 102-13 ]

Budimex SA od blisko 10 lat jest sygnatariuszem „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, którego celem jest promowanie właściwych postaw w zakresie BHP w branży budowlanej. To największa tego typu inicjatywa. W ramach utworzonego w 2010 roku Porozumienia, 13 największych firm z branży budowlanej współpracuje ze sobą w celu wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie BHP, np. jednolitych wzorów dokumentów, modelu potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników okresowych czy programu szkoleń okresowych. Plan BIOZ jest jednym z efektów tej współpracy. Podczas posiedzeń Komitetów Sterujących Porozumienia spotykają się prezesi zrzeszonych firm budowlanych. W 2019 roku zajmowali się oni m.in. wypadkami śmiertelnymi, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego budownictwo jest na 3. miejscu wśród branż, w których dochodzi do wypadków w miejscu pracy i choć z roku na rok ich liczba maleje, wciąż jest w tym zakresie wiele do zrobienia.

Jako sygnatariusz Porozumienia angażujemy się w wiele projektów, np. wspiera dwa „małe” Porozumienia przy Okręgowych Inspektoratach Pracy w Szczecinie i Białymstoku, gdzie zrzeszone są mniejsze firmy budowlane. Ponadto bierze udział w inicjatywach, gdzie tworzone jest prawo i nowe standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 2019 roku dyrektor BHP PPOŻ i Ochrony Środowiska został powołany do Zespołu roboczego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w ramach którego wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu towarowego w Polsce opracowano standard „Maszyn do Transportu i podawania betonu – wymagania minimalne”.