Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Łańcuch dostaw

GRI: [ 102-8, 102-9 ]

Model biznesowy, w którym pełnimy rolę generalnego wykonawcy, oznacza w praktyce outsourcing wielu aktywności i działań oraz jednoczesną koordynację i kontrolę pracy szeregu podwykonawców i dostawców. To sieć partnerów, którzy dzięki kooperacji, koordynowani przez naszych inżynierów i menedżerów, działają na rzecz wspólnego sukcesu. Jednocześnie najważniejsze działania i decyzje, czyli te oparte o kluczowe kompetencje, pozostają w naszej gestii. Taki sposób funkcjonowania pozwala elastycznie zarządzać zasobami i dostosowywać je do aktualnych potrzeb. Umożliwia reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową. Daje możliwość dostosowywania zasobów do wielkości i charakteru portfela zamówień. Wszystko to przekłada się na wyższą efektywność kosztową. Łącznie sam tylko Budimex w ciągu ostatniego roku współpracował z 17 198 dostawcami. Jednocześnie ze względu na zróżnicowany charakter prac, który zmienia się wraz z postępem projektów, zmianie ulega zarówno liczba, jak i specjalizacja angażowanych podwykonawców i ich pracowników.

Taki model biznesowy oznacza jednak większą odpowiedzialność za działania sieci podwykonawców. W konsekwencji czujemy się zobowiązani do weryfikacji podmiotów zewnętrznych, realizujących prace na nasze zlecenie. Ma to znaczenie tak z punktu widzenia jakości, jak i bezpieczeństwa realizowanych prac. Długofalowe relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz wiedza o dostawcach świadczących usługi na rynku stanowi kapitał sam w sobie. Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga z jednej strony efektywnej selekcji partnerów, następnie ich bieżącego monitorowania, ale też oceny i przekazywania informacji zwrotnej oraz szkolenia osób pracujących na budowie. Ważna jest również umiejętność wspierania dostawców w identyfikowaniu i uzupełnianiu braków.

Nasz łańcuch dostaw to, obok podwykonawców na budowach, również przedsiębiorcy zaopatrujący nasze spółki w podstawowe materiały i surowce oraz zapewniający wybrane usługi specjalistyczne. Wśród nich znajdują się m.in. dostawcy stali i zbrojeń, betonu, kruszyw i cementu, barier drogowych, szyn kolejowych, asfaltów drogowych, paliw. Korzystamy również z zewnętrznych usług przewozowych i usług ochrony.