Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Ład zarządczy

GRI: [ 102-18 ]

Obok Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi, wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, organami spółki są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Rolą Zarządu jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Natomiast Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Uprawniona jest do przeglądania wszystkich jej dokumentów oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników spółki, dokonywania rewizji majątku oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów. Rada ma prawo żądać (dla swoich potrzeb), wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

 • Dariusz Jacek Blocher, prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Artur Popko, wiceprezes Zarządu, dyrektor operacyjny,
 • Cezary Mączka, członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Jacek Daniewski, członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego,
 • Henryk Urbański, członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
 • Marcin Węgłowski, członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego.

Z kolei na ten sam dzień Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

 • Marek Michałowski, przewodniczący Rady,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro , wiceprzewodniczący Rady,
 • Igor Adam Chalupec, sekretarz Rady,
 • Danuta Dąbrowska, członek Rady,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska, członek Rady,
 • Marzenna Anna Weresa, członek Rady,
 • Janusz Dedo, członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez, członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez, członek Rady,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti, członek Rady.

W dniu 16 maja 2019 roku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA dokonało wyboru Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji ustalając jej skład jak powyżej. Tym samym skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 uległ następującym zmianom:

 • z dniem 16 maja 2019 roku w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej i brakiem powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nowej kadencji funkcję w Radzie przestał pełnić p. Piotr Kamiński,
 • w dniu 16 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej nowych członków w osobach p. Danuty Dąbrowskiej oraz p. Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.

W ramach Rady Nadzorczej działały trzy komitety, tj.:

 • Komitet Audytu
 • Komitet Inwestycyjny
 • Komitet Wynagrodzeń.
Skład osobowy komitetów Rady nadzorczej na 31.12.2019
Komitet Audytu Komitet Inwestycyjny Komitet Wynagrodzeń
 • Danuta Dąbrowska – przewodnicząca,
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – członek.
 • Janusz Dedo – przewodniczący,
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti – członek.
 • Marek Michałowski – przewodniczący,
 • Igor Chalupec – członek,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro – członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2019 uległ zmianie na skutek uchwały nr 290 Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, mocą której Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała Komitet Audytu w składzie jak powyżej. Do dnia 16 maja 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

 • Marzenna Anna Weresa – przewodnicząca,
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Janusz Dedo – członek.

Analogicznie ulegał zmianie skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego, którego członkami do dnia 16 maja 2019 roku byli:

 • Piotr Kamiński – przewodniczący,
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti – członek.

Z kolei skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń nie zmienił się w ciągu roku. Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała w dniu 16 maja 2019 roku uchwałą nr 290 Komitet Wynagrodzeń w składzie jak dotychczas.