Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz
towarów i materiałów
7 387 137 7 569 663 182 526 2,5%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (6 758 048) (7 018 111) (260 063) 3,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 629 089 551 552 (77 537) (12,3%)
Koszty sprzedaży (30 650) (30 478) 172 (0,6%)
Koszty ogólnego zarządu (229 593) (198 992) 30 601 (13,3%)
Pozostałe przychody operacyjne 67 977 99 453 31 476 46,3%
Pozostałe koszty operacyjne (63 824) (103 141) (39 317) 61,6%
Zysk ze zbycia jednostek zależnych 44 011 (44 011) (100,0%)
Zysk z działalności operacyjnej 417 010 318 394 (98 616) (23,6%)
Przychody finansowe 28 291 60 127 31 836 112,5%
Koszty finansowe (40 118) (50 949) (10 831) 27,0%
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (1 795) 4 785 6 580 (366,6%)
Zysk brutto 403 388 332 357 (71 031) (17,6%)
Podatek dochodowy (97 904) (103 506) (5 602) 5,7%
Zysk netto za okres 305 484 228 851 (76 633) (25,1%)
z tego przypadający:
– akcjonariuszom Spółki 305 424 226 014 (79 410) (26,0%)
– udziałom niedającym kontroli 60 2 837 2 777 4628,3%

W roku 2019 jako grupa kapitałowa uzyskaliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 7 569 663 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 2,5% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2018.

W 2019 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 6,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 2,6% w cenach stałych), natomiast nasza sprzedaż segmentu budowlanego na rynku krajowym spadła w porównywalnych okresach o 0,3%.

Nasz zysk brutto ze sprzedaży w 2019 roku wyniósł 551 552 tysiące złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 629 089 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2019 wyniosła zatem 7,3%, a w roku 2018 wskaźnik ten wynosił 8,5%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, nasze spółki w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji „Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 240 677 tysięcy złotych. W 2019 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zwiększeniu o kwotę 82 642 tysiące złotych.

W przypadku usług budowlanych, nasze spółki są zobowiązane do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość rezerw na naprawy gwarancyjne wynosiła 480 711 tysięcy złotych. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 roku saldo rezerw na naprawy gwarancyjne wzrosło o 62 853 tysiące złotych (w tym zmiana składu naszej grupy kapitałowej spowodowała zwiększenie salda rezerw o 264 tysiące złotych).

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadły o 172 tysiące złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o 30 601 tysięcy złotych w porównaniu do 2018 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem spadł z 3,5% w 2018 roku do 3,0% w roku kolejnym.

Pozostałe przychody operacyjne w 2019 roku wyniosły 99 453 tysiące złotych i obejmowały między innymi otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 38 463 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na kary i sankcje w kwocie 14 899 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe i odszkodowania w kwocie 411 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności w kwocie 8 191 tysięcy złotych, a także odpis przedawnionych zobowiązań w kwocie 7 445 tysięcy złotych. Ponadto, w 2019 roku nasze spółki dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 23 886 tysięcy złotych. Poza tym, w roku 2019 odnotowaliśmy również zysk z tytułu wyceny instrumentów pochodnych typu FX Forward (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 4 215 tysięcy złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w 2019 roku wyniosły 103 141 tysięcy złotych, z czego 12 350 tysięcy złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności, a 1 549 tysięcy złotych dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów. Koszty utworzonych rezerw na kary i odszkodowania wynosiły 71 787 tysięcy złotych. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik naszej Grupy w 2019 roku, wyniosła 9 107 tysięcy złotych. Dodatkowo ponieśliśmy jako grupa kapitałowa koszty opłat sądowych i egzekucji w wysokości 2 299 tysięcy złotych. Ponadto, w roku 2019 odnotowaliśmy stratę z tytułu realizacji instrumentów pochodnych typu FX Forward w wysokości 3 774 tysiące złotych oraz wypłaciliśmy 883 tysiące złotych tytułem darowizn (dane dla grupy kapitałowej).

W 2019 roku nasza Grupa wykazała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 318 394 tysiące złotych, co stanowiło 4,2% wartości przychodów ze sprzedaży. W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wyniósł 417 010 tysięcy złotych, co stanowiło 5,6% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 roku nasza Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 9 178 tysięcy złotych, podczas gdy w 2018 roku – stratę w wysokości 11 827 tysięcy złotych. Przychody finansowe za 2019 rok stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 18 522 tysiące złotych, nabycie akcji/udziałów w jednostce podporządkowanej w wysokości 34 757 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na gwarancje i poręczenia finansowe w wysokości 3 297 tysięcy złotych oraz wycenę należności z tytułu umowy koncesyjnej w wysokości 2 870 tysięcy złotych.

Koszty finansowe w 2019 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości 14 099 tysięcy złotych, koszty organizacji spółki/koszty połączenia w wysokości 4 443 tysięcy złotych, koszty prowizji i gwarancji bankowych w wysokości 23 681 tysięcy złotych oraz koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości
6 886 tysięcy złotych. W roku 2019 ponieśliśmy też stratę z tytułu realizacji i wyceny instrumentów pochodnych typu swap stopy procentowej (zawartych w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej) w wysokości 1 426 tysięcy złotych.

Rok 2019 zamknęliśmy zyskiem brutto w wysokości 332 357 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni – zyskiem brutto w wysokości 403 388 tysięcy złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2019 rok wyniosło 103 506 tysięcy złotych, w tym:

  • część bieżąca w wysokości 171 545 tysięcy złotych,
  • część odroczona w wysokości (68 039) tysięcy złotych, pomniejszająca obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2019 rok.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku jako grupa kapitałowa rozpoznaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 418 889 tysięcy złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazywaliśmy aktywa z tego tytułu w kwocie 361 851 tysięcy złotych. Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w naszej Grupie wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex SA za rok 2019 roku wyniósł 226 014 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex SA za rok 2018 wyniósł 305 424 tysiące złotych, co stanowi spadek o 26%. Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2019 rok wyniósł 2 837 tysięcy złotych. W poprzednim roku wynik netto przypisany udziałom niedającym kontroli wynosił 60 tysięcy złotych.