Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Istotność zagadnień w raporcie

GRI: [ 102-10, 102-43, 102-46 ]

Proces definiowania istotnych aspektów został przeprowadzony w Grupie Budimex po raz pierwszy w 2012 roku w ramach kompleksowego badania wśród kluczowych menadżerów. Badanie bazowało na wytycznych normy PN-ISO 26000 i dotyczyło analizy ze wskazaniem kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy. Rok później wybrane obszary zostały ponownie zweryfikowane pod kątem środowiskowym i finansowym, a następnie rozwinięte przez utworzony w 2013 roku Komitet CSR Budimex. Są one również silnie zaakcentowane w Strategii CSR na lata 2016-2020, której rozliczeniem jest raport, i do której obszarów bezpośrednio się odnosi. Obszary te są monitorowane przez Komitet CSR i w razie zajścia istotnych zmian w modelu biznesowym lub otoczeniu, zostałyby zmodyfikowane. Do ich monitoringu wykorzystywane są wyniki ogólnodostępnych badań i analiz dotyczące sektora budowlanego, opinie pracowników Budimex, wymiana doświadczeń w ramach spotkań Komitetu Sterującego przy Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w którym zrzeszone są największe firmy branży budowlanej.

Po opublikowaniu w 2019 roku raportu zintegrowanego za rok 2018, zwróciliśmy się do naszych interesariuszy z prośbą o jego ocenę, co miało pomóc nam lepiej komunikować się za pomocą raportu w latach przyszłych. Odpowiadali oni m.in. na pytania odnośnie przejrzystości i czytelności, jak również kompletności zawartych w nim informacji. Ankietowani mogli również podzielić się swoimi wątpliwościami, jak i wskazać oczekiwania wobec przyszłych publikacji. Co ważne 92% respondentów uznało raport za jasny i przejrzysty. Z kolei 80% stwierdziło, że jest on kompletny i zawiera wszystkie potrzebne informacje.

Zarząd Budimex SA uznał, że nie ma konieczności powtórzenia badania istotności wśród kluczowych menadżerów na potrzeby opracowania niniejszego raportu, ponieważ w porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły żadne znaczące zmiany w tym zakresie. Kwestie takie jak wypadkowość, współpraca z podwykonawcami, bioróżnorodność są nadal najczęściej wskazywanymi przez interesariuszy. Wynika to z niezmiennego zakresu działalności biznesowej oraz wpływu na środowisko i społeczeństwo. Obecnie zdefiniowane obszary są zgodne ze Strategią CSR Budimex na lata 2016-2020.

Lista zagadnień kluczowych dla działalności Grupy Budimex:

 • warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
 • wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność,
 • prewencja zachowań nieetycznych
 • jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych,
 • racjonalne korzystanie z zasobów i zanieczyszczenie środowiska.
GRI: [ 102-47 ]

W oparciu o wspominaną wcześniej analizę istotności, materialność poszczególnych aspektów określono następująco:

Aspekt społeczny lub środowiskowy Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI Grupa Budimex Budimex SA Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Mostostal Kraków SA FBSerwis Sp. z o.o.
Warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy
  (403-1, 403-2, 403-3)
 • Ocena dostawców (414-1, 414-2)
wysoki* wysoki* wysoki* wysoki* wysoki*
Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność
 • Bioróżnorodność (304-1, 304-2, 304-3, 304-4)
 • Ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
 • Społeczność lokalna(413-1, 413-2)
wysoki* wysoki* wysoki* wysoki* wysoki*
Prewencja zachowań nieetycznych
 • Prawa człowieka: inwestycje (412-3)
 • Prawa człowieka: mechanizm przekazywania skarg (103-3)
 • Antykorupcja (205-1, 205-3)
wysoki* wysoki* wysoki* wysoki* wysoki*
Jakość i bezpieczeństwo budowanych obiektów
 • Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (416-1, 416-2)
wysoki* wysoki* wysoki* wysoki* niski*
Racjonalne korzystanie z zasobów i zanieczyszczenie środowiska
 • Surowce i materiały (301-1, 301-2)
 • Energia (302-1,)
 • Emisje (305-1, 305-2,, 305-7)
 • Ścieki i odpady (306-2, 306-3)
 • Zgodność z regulacjami (307-1)
 • Ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
 • Inne (branżowe) (CRE2, CRE8)
średni* średni* średni* średni* średni*

*Aspekty, w przypadku których można mówić o odpowiedzialności poszerzonej, tj. uwzględniającej działania dostawców i podwykonawców w łańcuchu dostaw.