Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Zarządzanie ryzykiem

GRI: [ 102-15 ]

Nasze Biuro Kontroli Wewnętrznej (Budimex SA) gromadzi informacje na temat ryzyk, które zgłaszane są przez dyrektorów kluczowych obszarów w organizacji oraz prezesów spółek zależnych. W oparciu o analizę otrzymanych ryzyk sporządzane są :

  • mapa ryzyk kluczowych dla organizacji prezentowana na spotkaniach Zarządu i Komitecie Audytu,
  • mapa pozostałych ryzyk kontrolowanych i monitorowanych przez Dyrektorów Pionów Budimex SA, którzy pełnią jednocześnie funkcję członków Rady Nadzorczej w spółkach zależnych.

Dla każdego ryzyka określane są narzędzia i działania służące jego minimalizowaniu. Każde oceniane jest na poziomie ryzyka inherentnego (przed uwzględnieniem narzędzi i działań je zmniejszających) i rezydualnego (po zastosowaniu narzędzi i działań je zmniejszających). Ryzyko może być sklasyfikowane jako bardzo poważne, poważne, umiarkowane i nieistotne w odniesieniu do konsekwencji wystąpienia, prawdopodobieństwa pojawienia się i ekspozycji na nie biznesu.

Ryzyka bardzo poważne i poważne z poziomu ryzyka inherentnego i rezydualnego oraz kluczowe dla poszczególnych obszarów działalności kontrolowane są przez Zarząd. Pozostałe ryzyka, które po zastosowaniu narzędzi i działań zmniejszających ryzyko na poziomie ryzyka rezydualnego, wykazują wagę – ryzyko umiarkowane i niskie – kontrolowane są przez poszczególnych Dyrektorów Pionów. Ryzyka monitorowane są raz na kwartał. Podejście to obejmuje ryzyka finansowe i niefinansowe.

Na mapie ryzyk kluczowych znajdują się nieliczne ryzyka niefinansowe związane z dostępnością wykwalifikowanych pracowników oraz oczekiwaniami płacowymi spośród ryzyk niefinansowych. Z kolei na mapie pozostałych ryzyk odnotowano wybrane ryzyka środowiskowe.