Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Zarządzanie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

GRI: [ 102-18 ]

Podstawą naszych długoterminowych działań w zakresie zarządzania społeczną odpowiedzialnością jest Strategia CSR na lata 2016-2020. Jej założenia są publicznie dostępne. Jest ona zakorzeniona zarówno w Misji[1] Budimeksu, odwołującej się do zrównoważonego rozwoju, jak i w kluczowych politykach biznesowych Grupy Ferrovial.

W naszej strategii określiliśmy osiem kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności:

  • udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze,
  • bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych,
  • eliminację ryzyka zachowań nieetycznych,
  • budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy,
  • zapewnienie najwyższej jakości realizacji,
  • wspieranie kultury innowacyjności,
  • zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności.

Każdemu z nich przypisaliśmy konkretne cele, mierniki i wartości. Co roku też publicznie rozliczamy się z ich realizacji.

Kierunki naszej strategii są spójne z politykami przyjętymi w Grupie Ferrovial. Polityki te w każdym przypadku obowiązują wszystkie spółki tej grupy kapitałowej (czyli też wszystkie  spółki Grupy Budimex). Obligują ich wszystkich pracowników, włączając w to osoby zarządzające. Z punktu widzenia obszaru społecznej odpowiedzialności kluczową polityką są Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki. Wywodzi się ona z zasad UN Global Compact. Poszczególne istotne obszary odpowiedzialności znajdują swoje odzwierciedlenie w innych politykach grupowych. Regulują one obszary takie jak: oddziaływanie na środowisko naturalne, przeciwdziałanie korupcji, czy ochrona praw człowieka.

Za kompleksowe podejście do zarządzania strategicznego społeczną odpowiedzialnością odpowiada Komitet CSR. W jego skład wchodzą przedstawiciele Zarządu oraz wybranych jednostek organizacyjnych. Przewodniczy mu Prezes Zarządu. Komitet spotyka się cyklicznie, przynajmniej cztery razy w roku – opiniuje, zatwierdza i rozlicza realizację celów CSR.

Z kolei jeżeli chodzi o codzienne zarządzanie, jego efektowność na poziomie operacyjnym zapewniają certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. W przypadku spółki Budimex stojącej na czele naszej grupy kapitałowej, na Zintegrowany System Zarządzania składają się: system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007, system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013, system zarządzania jakością wg AQAP 2110:2016, system zarządzania energią wg ISO 50001:2011, system zarządzania kodeksami postępowania związanych z zadowoleniem klientów wg ISO 10001:2007, system zarządzania jakością usług informatycznych wg ISO 20000-1:2011, system jakości wg PN-EN ISO 3834-2:2007 dotyczący spawania. Spółka Budimex posiada kod NATO nr 1836H Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) – przyznawany podmiotom, których działalność związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Dodatkowo Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wytyczne do zarządzania społeczną odpowiedzialnością określone w normie PN-ISO 26000:2012.

W pozostałych naszych spółkach, certyfikowane systemy zarządzania posiada Mostostal Kraków. Proces produkcji, montażu i remontów objęty jest Systemem Zarządzania Jakością według Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością, ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego, PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Spółka ta posiada jeszcze szereg innych certyfikatów potwierdzających np. uprawnienia mostowe, spawalnicze, czy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W Spółce FBSerwis Wrocław wdrożono system zarządzania jakością i środowiskiem według ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

[1] Misja: „Realizujemy inwestycje budowlane oraz usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad etyki, dbałością o satysfakcję klientów i komfort użytkowników. Osiągamy to, dzięki profesjonalizmowi, pasji tworzenia, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.”