Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Czynniki ryzyka finansowego

GRI: [ 102-15 ]

Jako Grupa Budimex narażeni jesteśmy na różne rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności.

Pomimo wprowadzenia restrykcyjnych procedur kontroli należności w Grupie, wciąż istnieje ryzyko związane z niewypłacalnością inwestorów (ryzyko kredytowe kontrahentów). Ewentualne opóźnienia w terminowym regulowaniu należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy, powodując konieczność tworzenia odpisów aktualizujących należności oraz finansowania działalności zadłużeniem zewnętrznym[1].

Każdy kontrakt jest inny, tj. towarzyszą mu określone warunki techniczno-ekonomiczne, co oznacza konkretne ryzyka, wpływające na poziom uzyskiwanej marży. Monitorujemy ryzyka techniczne, organizacyjne, prawne i finansowe związane z planowaniem i bieżącym przebiegiem prac na poszczególnych kontraktach. Pomimo wprowadzonych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczenia ogólnych ryzyk (kredytowego, walutowego i odpowiedzialności cywilnej) istnieje możliwość wystąpienia czynników powodujących realizację kontraktu z marżą niższą niż pierwotnie planowana, wśród których należy wymienić:

  • wzrost cen materiałów budowlanych, ropopochodnych i energii,
  • wzrost cen usług i ograniczona dostępność lub upadłość podwykonawców,
  • wzrost kosztów zatrudnienia i ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników,
  • opóźnienia w terminowym wykonaniu lub niedostateczna jakość robót podwykonawców,
  • opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych,
  • zmiana zakresu robót, bądź technologii uzgodnionych w umowach,
  • niekorzystne warunki pogodowe lub gruntowe.

[1] Informacje dotyczące przyjętych przez Grupę celów oraz metod zarządzania ryzykiem finansowym zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku (nota 3).