Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Indeks GRI

GRI: [ 102-55 ]

* Wskaźniki poddane weryfikacji niezależnego audytora.

[Tabele z danymi niefinansowymi]
W omawianym wskaźniku Budimex wyszczególnił zinwentaryzowane obszary i gatunki chronione występujące na terenach swojej działalności nie podając szczegółowych liczb, gdyż są one trudne do oszacowania. W obecnie realizowanych kontraktach Budimex dysponuje jedynie decyzjami środowiskowymi, w których dane liczbowe występują w ograniczonym zakresie.

GRI Standards Wytyczne GRI Obszar wg ISO 26000 SDGs Komentarz / Opis
GRI 102: General Disclosures 2016
102-1 Nazwa organizacji 6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8
Grupa Budimex
102-2 Główne marki, produkty i/lub usługi [O Grupie Budimex]
Więcej na www.budimex.pl
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa Polska
www.budimex.pl
102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu [O Grupie Budimex]
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Grupa kapitałowa z dominującą Spółką Akcyjną, notowaną na GPW w Warszawie
[O Grupie Budimex]
102-6 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów [O Grupie Budimex]
[Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju]
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za rok 2019”
102-7 Skala działalności [O Grupie Budimex]
[Model wartości i kultura zarządcza]
102-8* Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy 6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8
8 [Łańcuch dostaw]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
102-9 Łańcuch dostaw organizacji [Łańcuch dostaw]
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości [O Grupie Budimex]
[O raporcie]
Szczegółowy opis zmian struktury organizacyjnej Grupy Budimex można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za rok 2019”
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności [Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
Procedury „Zarządzanie środowiskowe”, „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”, będące elementem Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, definiują m.in. zasady analizy wymagań środowiskowych i pojęcie wpływu na środowisko. Obejmują każdy, czyli i potencjalny rodzaj wpływu.
102-12* Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy • Karta Różnorodności (od 2016 roku) (patrz: [Poszanowanie różnorodności])
• Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (patrz: [Szkolenia BHP i prewencja])
[Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy]
102-13* Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/ /międzynarodowych organizacjach [O Grupie Budimex]
• Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (patrz: [Szkolenia BHP i prewencja])
[Poszanowanie różnorodności]
102-14* Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii 4.7
6.2.7
4.2
6.2
[List Prezesa]
102-15* Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk [Otoczenie rynkowe i perspektywy rozwoju]
[Model wartości]
[Zarządzanie ryzykiem]
[Czynniki ryzyka finansowego]
[Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw]
Ryzyka biznesowe zostały opisane w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za rok 2019”
102-16 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki. 4.4
6.6.3
16 [O Grupie Budimex]
[Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
102-18 Struktura i skład organu zarządzającego organizacją 6.2
7.4.3
7.7.5
[Model wartości]
[Ład zarządczy]
Szczegółowe informacje można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex SA za rok 2019”. Dodatkowo informacje na temat aktualnego składu Zarządu, Rady Nadzorczej i jej komitetów, włączając w to życiorysy poszczególnych osób, można znaleźć na: http://www.budimex.pl/ pl/o-budimex/wladze.html.
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 5.3 [Interesariusze]
102-41 Procent pracowników objętych zbiorowymi układami pracy 6.3.10 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację 5.3 [Interesariusze]
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy [Istotność zagadnień w raporcie]
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie [Interesariusze]
102-45 Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4
[O raporcie]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
102-46 Proces definiowania zawartości raportu [Istotność zagadnień do raportu]
102-47 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego 7.3.2
7.3.3
7.3.4
[Istotność zagadnień do raportu]
[Interesariusze]
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) brak
102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Od roku 2019 w raporcie uwzględniania jest spółka FBSerwis Sp. z o.o.
102-50 Okres raportowania (np. rok obrotowy/ /kalendarzowy) 5.3
7.5.3
7.6.2
Rok finansowy / kalendarzowy: 01.01.2019-31.12.2019
102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) maj 2019 (raport zintegrowany)
102-52 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.) [O raporcie]
102-53 Osoba kontaktowa Aldona Orłowski
Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji
Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa Polska aldona.orlowski@budimex.pl
tel.: (+48) 22 623 60 00
102-54 Zgodność z GRI Standards [O raporcie]
102-55 Indeks GRI [Indeks GRI]
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym [O raporcie]
GRI 202 Market Presence 2016
202-1 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji 6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4
6.8.1
6.8.2
1,5,8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
202-2 Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej z rynku lokalnego 6.4.3
6.8.1
6.8.2
6.8.5
6.8.7
8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
Jako rynek lokalny traktować należy rynek polski. Zasadniczo w spółkach Grupy Budimex zatrudnieni są wyłącznie obywatele polscy. Pojedynczy obcokrajowcy, reprezentujący głównego udziałowca, zasiadają w organach spółek. Ich liczbę podano w tabeli, obrazującej składy zarządów i rad nadzorczych.
GRI 203 Indirect Economic Impacts 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Wkład w rozwój infrastruktury i kultura innowacji]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
16
203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo 6.3.9
6.8.1
6.8.2
6.8.7
6.8.9
2, 5, 7, 9, 11 [Wkład w rozwój infrastruktury i kultura innowacji]
[Działalność społeczna i relacje ze społecznościami]
GRI 205 Anti-corruption 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2


[Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
16
103-3 Pomiar i ewaluacja
205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją 6.6.1
6.6.2
6.6.3
16 [Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
W raporcie nie ujawniono narzędzi wykorzystywanych w ich monitorowaniu, uznając je za poufne. Ujawnienie takich informacji, w szczególności sposobu prowadzenia analiz, w ocenie spółki mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ich efektywności i zwiększenia zagrożenia zachowaniami nieetycznymi.
205-2 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji 6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.6
16 [Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
205-3 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji 6.6.1
6.6.2
6.6.3
16 [Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
GRI 206 Anti-competitive Behavior 2016
206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki 6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7
16 W roku 2019 wobec żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex S.A., Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis w okresie od dnia 3 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.) nie zostały podjęte kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych.
GRI 301 Materials 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2

[Materiały i surowce]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.17.4.37.7.37.7.5
301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości 6.5.4 8, 12 [Materiały i surowce]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
301-2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym 6.5.4 8, 12 [Materiały i surowce]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 302 Energy 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2

[Paliwa, energia i emisja CO2]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
302-1* Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 6.5.4 7, 8, 12, 13 [Paliwa, energia i emisja CO2]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 303 Water 2016
303-1 Łączne zużycie wody z podaniem źródła [Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 304 Biodiversity 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2 [Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6,
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
304-1 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów 6.5.6 6, 13, 14, 15 [Tabele z danymi niefinansowymi]
W omawianym wskaźniku Budimex wyszczególnił zinwentaryzowane obszary i gatunki chronione występujące na terenach swojej działalności nie podając szczegółowych liczb, gdyż są one trudne do oszacowania. W obecnie realizowanych kontraktach Budimex dysponuje jedynie decyzjami środowiskowymi, w których dane liczbowe występują w ograniczonym zakresie.
304-2 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi 6.5.6 6, 13, 14, 15 [Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane 6.5.6 6, 13, 14, 15 [Tabele z danymi niefinansowymi]
304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem 6.5.6 6, 13, 14, 15 Szczegółowe informacje nt obszarów chronionych wymienionych w 304-1, w tym informacje o występowaniu cennych gatunków można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k
GRI 305 Emissions 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2

[Paliwa, energia i emisja CO2]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
305-1* Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) 6.5.5 3, 12, 13, 14, 15 [Tabele z danymi niefinansowymi]
305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Zakres 2) 6.5.5 3, 12, 13, 14, 15 [Tabele z danymi niefinansowymi]
305-7* Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi 6.5.5 3, 12, 13, 14, 15 [Tabele z danymi niefinansowymi]
Źródłem emisji zanieczyszczeń są poszczególne wytwórnie mas bitumicznych, których lokalizacje wskazano w tabeli wraz z wielkościami emisji poszczególnych związków. Emisje związane są z pracą otaczarek oraz suszarek kruszywa, a także zbiornikami bitumu, asfaltu, mączki wapiennej i pyłu kamiennego. Zostały one podane w oparciu o dane ze sprawozdań do organów administracji publicznej.
GRI 306 Effluents and Waste 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2

[Gospodarka odpadami]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem 6.5.3 3, 6, 12 [Tabele z danymi niefinansowymi]
306-3 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków 6.5.3 3, 6, 13, 14, 15 [Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
GRI 307 Environmental Compliance 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 4.6 16
[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 4.6 16
307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 4.6 16 [Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
GRI 308 Supplier Environmental Assessment 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2

[Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
308-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych 6.3.5
6.6.6
7.3.1
[Zarządzanie ryzykiem niefinansowym w łańcuchu dostaw]
[Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw]
308-2 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. 6.3.5
6.6.6
7.3.1
[Zarządzanie ryzykiem niefinansowym w łańcuchu dostaw]
[Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw]
GRI 401 Employment 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 6

[Atmosfera pracy i ukierunkowanie na rozwój]
103-2 Podejście zarządcze (DMA)
401-1* Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu 6.4.3 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych 6.4.4
6.8.7
8 [Atmosfera pracy i ukierunkowanie na rozwój]
401-3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odniesieniu do płci 6.4.4 5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 403 Occupational Health and Safety 2018
103-1 Charakter istotnego obszaru 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5

[Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)]
103-2 Podejście zarządcze (DMA)
403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

[Warunki, bezpieczeństwo i higiena (BHP)]
403-2* Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i analiza incydentów. [Warunki, bezpieczeństwo i higiena (BHP)]
[Wypadkowość]
403-5 Szkolenia z zakresu BHP [Szkolenia BHP i prewencja]
403-7 Prewencja BHP i łagodzenie zagrożeń w kontekście relacji biznesowych [Szkolenia BHP i prewencja]
403-8 Pracownicy objęci systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 6.4.6 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
403-9 Wypadki przy pracy 6.4.6
6.8.8
3, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
[Wypadkowość]
403-10 Choroby zawodowe 6.4.6
6.8.8
3, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2


[Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]

[Poszanowanie różnorodności]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
103-3 Pomiar i ewaluacja
405-1 Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
5, 8 [Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 406 Non-discrimination 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2


[Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3
103-3 Pomiar i ewaluacja
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii 6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3
5, 8, 16 [Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 412 Human Rights Assessment 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru


[Zarządzanie zgodnością, system compliance i etyka]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
103-3 Pomiar i ewaluacja
412-3 Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem 6.3.3
6.3.5
6.6.6
[Tabele z danymi niefinansowymi]
GRI 413 Local Communities 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2

[Działalność społeczna i relacje ze społecznościami]

[Wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
413-1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności 6.3.9
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.8
[Działalność społeczna i relacje ze społecznościami]
[Tabele z danymi niefinansowymi]
413-2 Działania o znaczącym potencjalnym bądź istniejącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność 6.3.9
6.5.3
6.8
1, 2 [Działalność społeczna i relacje ze społecznościami]
GRI 414 Supplier Social Assessment 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru 5.2
[Zarządzanie ryzykiem niefinansowym
w łańcuchu dostaw]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
414-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych 6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1
5, 16 [Zarządzanie ryzykiem niefinansowym
w łańcuchu dostaw]
414-2 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw 6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1
5, 16 [Wypadkowość]
GRI 416 Customer Health and Safety 2016
103-1 Charakter istotnego obszaru

[Jakość i jej wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych]
103-2 Podejście zarządcze (DMA) 6
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9
7.3.1
7.4.3
7.7.3
7.7.5
5
416-1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom 6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
[Jakość i jej wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych]
Opisane w treści raportu procedury maja charakter ogólnie obowiązujący i tym samym odnoszą się do wszystkich (100%) realizowanych kontraktów
416-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
16 [Jakość i jej wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych]
GRI 419 Socioeconomic Compliance 2016
419-1* Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6.
16 W roku 2019 w żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex S.A., Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis w okresie od dnia 3 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.) nie wystąpiły przypadki naruszenia praw ludności rdzennej.
W roku 2019 na żadną ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex S.A., Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis w okresie od dnia 3 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.) nie zostały nałożone sankcje pozafinansowe z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.
W roku 2019 w żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex S.A., Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis w okresie od dnia 3 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.) nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach.
Supplement sektorowy
CRE6 Część (odsetek) organizacji działająca w zgodzie z międzynarodowymi systemami zarządzania BHP (np. ISO18000) W przypadku Budimeksu SA wdrożono i certyfikowano PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Podobni PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 obowiązuje w Mostostalu Kraków.. Odpowiednio stanowią oni 63% i 8% zatrudnionych (łączenie 71%). Dane dotyczą pracowników w Polsce (certyfikacja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
CRE8 Certyfikacja nawiązujących do zrównoważonego rozwoju nowych obiektów, eksploatacji istniejących i rozbiórki likwidowanych 7, 8, 10, 11, 12 [Wkład w rozwój infrastruktury i kultura innowacji]
Ponadto budowa obiektu Atrium Promenada w Warszawie -przebudowa, Warszawa ul. Ostrobramska 75C , (BREEAM).