Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Interesariusze

GRI: [ 102-40, 102-42, 102-44, 102-47 ]

W budowaniu długotrwałych relacji z interesariuszami kierujemy się naszymi firmowymi wartościami, którymi są: odpowiedzialność, etyka, współpraca i ambicja. Powołany przez Grupę Komitet CSR czuwa nad tym, by komunikacja z kluczowymi dla nas grupami interesariuszy prowadzona była w sposób transparenty i na zasadach otwartego dialogu. Narzędzia komunikacji dobieramy w zależności od potrzeb danej grupy. Bierzemy udział w szeregu spotkań oraz konferencji biznesowych i branżowych, mamy profile firmowe w mediach społecznościowych, korzystamy ze sztucznej inteligencji (chat bot), realizujemy projekty społeczne, jesteśmy członkiem stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz branży budowlanej, prowadzimy ankiety dla dostawców. W komunikacji bardzo dużą wagę przykładamy również do budowania bezpośrednich relacji.

Mapę interesariuszy tworzy łącznie 6 głównych grup, mających wpływ na Grupę Budimex i takich, na które oddziałuje Grupa.

Są to:

  • Pracownicy i partnerzy społeczni (pracownicy etatowi, studenci i potencjalni pracownicy, byli pracownicy, związki zawodowe, pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne zbliżone instytucje nadzoru);
  • Inwestorzy (inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki);
  • Klienci (GDDKiA, klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja samorządowa, administracja rządowa);
  • Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie inwestycji, mieszkańcy i liderzy społeczni, szkoły wyższe i pracownicy naukowi/studenci, organizacje techniczne i branżowe);
  • Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, inspektorzy nadzoru ochrony środowiska, Lasy Państwowe).
  • Media, opinia publiczna.

Za dialog z interesariuszami odpowiada Dział Komunikacji oraz Komitet CSR, który na bieżąco analizuje i aktualizuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą mieć wpływ na proces dialogu oraz istotność kluczowych obszarów odpowiedzialności naszej organizacji. W Grupie obowiązuje zasada prowadzenia dialogu w sposób zdecentralizowany, co oznacza, że przeważają bezpośrednie relacje z  interesariuszami. Częstotliwość kontaktu zależy od charakteru danej grupy oraz ich potrzeb. Komunikacja z interesariuszami odbywa się nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, ale jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami. Kanały komunikacji z interesariuszami dostosowywane są do danej grupy docelowej. Są to m.in. ankiety dla dostawców, a także wszystkich pozostałych grup interesariuszy, spotkania i konferencje, media społecznościowe, chat bot, projekty społeczne, udział w inicjatywach zewnętrznych, np. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Za dialog z otoczeniem zewnętrznym odpowiada Dział Komunikacji i Rzecznik Prasowy oraz Biuro Analiz Strategicznych.