Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Jakość i jej wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych

Jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość realizacji wpływa nie tylko na walory użytkowe poszczególnych budowanych przez nas obiektów, ale też i ich bezpieczeństwo. Co więcej nasza odpowiedzialność obejmuje często cały cykl życia obiektu – od projektowania, poprzez wykonawstwo aż do jego utrzymania w trakcie użytkowania.

Zapewnienie najwyższej staranności wspierają m.in. procedury regulujące prowadzenie kontroli jakości na budowach i zarządzanie jakością mieszanek mineralno-asfaltowych, betonowych i kruszyw. Procedury obejmują pozyskanie i wykorzystanie danego surowca, na różnych etapach procesu budowlanego. Wskazują na kryteria i metody pozyskania materiałów, dają wytyczne, jakie działania należy podjąć w przypadku stwierdzenia odstępstw od normy.

Posiadane certyfikaty i kolejne akredytacje to rezultat pracy wielu osób zaangażowanych w zapewnienie najwyższej jakości budów, a jednolite procedury dotyczące jakości obowiązują na wszystkich realizowanych przez nas kontraktach. W 2019 roku nie odnotowaliśmy incydentów mogących skutkować zagrożeniami dla zdrowia i życia, ani też katastrof budowlanych. W raportowanym okresie nie zostały nałożone na nas kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów oraz usług. Nie miały też miejsca przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi oznakowania informacji o produktach i usługach.

W 2019 roku bieżącą kontrolę jakości prac i wyrobów budowlanych, również w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych na etapach przed, w trakcie i po realizacji, sprawowało łącznie 27 jednostek laboratoryjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wiodącym laboratorium jest Laboratorium Centralne, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1414. Aktualnie stosuje ono łącznie 53 akredytowane metody badawcze, w tym 7 metod rozszerzonych. Laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą, odpowiadającą międzynarodowym standardom.

System zarządzania Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Poza bieżącą kontrolą laboratoryjną Laboratorium aktywnie wspiera Biuro Innowacji angażując się w realizację projektów badawczo-naukowych we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi m.in. z Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

Prace naszych laboratoriów realizowane są przez wysoko wykwalifikowany personel, który stale doskonali posiadane kompetencje m.in. biorąc udział w szkoleniach technicznych i menadżerskich. Eksperci ds. jakości chętnie dzielą się praktyczną wiedzą techniczną poprzez prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla kadry inżynierskiej w ramach Akademii Budimex.