Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Troska o bezpieczeństwo pracowników i osób wykonujących prace na budowach nie jest dla nas wyłącznie kwestią zarządzania ryzykiem biznesowym. Jest sprawą etyki, odpowiedzialności moralnej i społecznej. Z czysto biznesowego punktu widzenia ryzyko wypadku oznacza jednak również ryzyko czasowego wyłączenia wykwalifikowanego pracownika, a tym samym dodatkowe trudności w realizacji prac, ryzyko wstrzymania prac, czy też utratę wizerunku, zwłaszcza w oczach aktualnych lub potencjalnych pracowników. Podstawą działań jest przekonanie o tym, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem i każdy z pracujących odpowiada nie tylko za siebie, ale również za współpracowników. Do realizacji działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na budowach włączani są wszyscy: współpracownicy, wykonawcy, konsorcjanci, dostawcy oraz osoby indywidualne, uczestniczące w realizacji inwestycji.

W całej naszej grupie kapitałowej od 2016 roku obowiązuje Polityka BHP. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych procesów oraz wolnych od zagrożeń miejsc pracy dla wszystkich pracujących. Dodatkowo w ramach Polityki wprowadzane są w dobre praktyki, które budują kulturę bezpieczeństwa. Wdrożone narzędzia pozwalają na gromadzenie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i dokładną identyfikację ryzyk.

Polityka BHP zakłada:

  • zgodność z przepisami prawa i normami, stosowanie dobrych praktyk,
  • ocenę ryzyka i planowanie, tj. wdrażanie wiarygodnych procesów oceny ryzyka zawodowego dla prowadzonych działań, dążenie do solidnego planowania, organizowania i kontroli wszystkich środków, narzędzi oraz zasobów, które umożliwiają stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracujących,
  • skuteczną i spójną komunikację, tj. udostępnianie kanałów komunikacji, aby ułatwić komunikowanie i zachęcić wszystkich do pozytywnego wkładu w kształtowanie bezpieczeństwa pracy i promowanie bezpieczeństwa pracy,
  • szkolenia i zaangażowanie w działania edukacyjne, tj. zapewnienie odpowiednich środków i narzędzi dla poprawy kompetencji pracowników, tak by byli świadomi zagrożeń związanych z pełnionymi rolami i funkcjami,
  • przydział zasobów, tj. ustanawianie i utrzymywanie skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich i materialnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
  • bezpieczeństwo pracy w łańcuchu dostaw, tj. zapewnienie zwiększonej uwagi na łańcuch dostaw, wdrażanie wymagań BHP, jako kryterium wyboru dostawców i partnerów biznesowych,
  • pomiar i monitorowanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy w sposób regularny i spójny, włączając skrupulatne badanie okoliczności incydentów w celu ograniczenia podobnych zagrożeń w przyszłości,
  • ciągłe doskonalenie i wdrażanie innowacji w tym zakresie.

We wszystkich naszych spółkach działają komisje BHP z udziałem przedstawicieli pracowników i pracodawcy, dzięki czemu reprezentują one wszystkich zatrudnionych (100%). Zadaniem komisji jest przeprowadzanie kontroli BHP, które co tydzień odbywają się na wszystkich kontraktach. Wszystkie informacje z inspekcji i zalecenia są gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu w razie potrzeby można do nich szybko wrócić i łatwiej je monitorować.

W dwóch z kluczowych z naszych spółek zaimplementowaliśmy certyfikowane systemy BHP – w Mostostalu Kraków SA jest to PN-N-18001, a w Budimex SA są to OHSAS 18001 i PN-N-18001. FBSerwis SA i Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. nie posiadały certyfikowanych systemów zarządzania BHP, które całościowo obejmowałyby te spółki.