Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

„BRIK”

„BRIK” – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, zainicjowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W ramach programu BRIK Budimex SA zaangażowany jest w dwa projekty badawczo-rozwojowe – InRaVis oraz InRaNoS.

Projekt InRaNos jest realizowany wspólnie przez NCBiR – oraz PKP PLK SA, Konsorcjum: Budimex SA, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnikę Warszawską oraz TINES Investment Sp. z o.o. W projekcie wypracowane będą prototypy urządzeń montowanych w nawierzchni kolejowej, ograniczające drgania oraz emisję hałasu pochodzących z ruchu kolejowego – tłumiki przyszynowe i torowe. Projekt InRaVis jest realizowany wspólnie przez NCBiR oraz PKP PLK SA, Konsorcjum: Budimex SA, Instytut Kolejnictwa, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska oraz TINES Investment Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie czterech wyrobów przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie). Rolą Budimeksu w projektach BRIK jest zabudowa przyrządów w torze kolejowym na odcinkach testowych oraz współpraca przy opracowaniu wytycznych do ich montażu, oceny skuteczności oraz zakresu stosowania. Dzięki tym rozwiązaniom zwiększy się ochrona ludzi przed hałasem oraz budynków przed drganiami. Opracowane urządzenia i przeprowadzone badania mogą wpłynąć na popularyzację stosowania tych metod w Polsce. Wykonane symulacje numeryczne i modele predykcji skuteczności  urządzeń będą stanowiły znaczący wkład dla przemysłu i nauki, będący punktem wyjścia do rozwoju kolejnych rozwiązań. Badania zrealizowane w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych pozwolą ocenić skuteczność rozwiązań oraz opracować wytyczne do ich stosowania w infrastrukturze kolejowej.