Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Wypadkowość

GRI: [ 403-2, 403-9, 414-2 ]

Każdy wypadek opisujemy zgodnie z polską klasyfikacją ustawową oraz zgodnie z procedurami i klasyfikacją przyjętą przez inwestora strategicznego – Grupę Ferrovial, która daje lepsze możliwości analizy statystyk powypadkowych (m.in. są różnice w procesie oceny wypadków oraz definicji wypadków ciężkich). Nasze wewnętrzne samoregulacje są bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa w zakresie wypadkowości. Analiza wypadków pozwala jasno określić, jakie konkretnie działania są źródłem zagrożeń i jakiego typu zachowań należy unikać a do jakich nakłaniać.

Ekspozycja pracowników na zagrożenia zależy od charakteru wykonywanych prac i jest specyficzna dla każdej ze spółek. Nieco inne zagrożenia występują na kontraktach (np. drogowych) Budimeksu a inne na budowach Budimeksu Nieruchomości. Jeśli chodzi o działalność budowlaną, zagrożenia związane są np. z ryzykiem upadku z wysokości lub urazem w kontakcie z maszynami budowlanymi. W przypadku Mostostalu Kraków zagrożenia związane są z wykorzystaniem do obróbki konstrukcji stalowych pił taśmowych i maszyn z elementami ruchomymi, transportowaniem konstrukcji przy pomocy suwnicy oraz ich załadunkiem i rozładunkiem. Pracownicy FBSerwis, np. zajmujący się utrzymaniem dróg i autostrad narażeni są m.in. na potrącenia przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Z kolei z gospodarką odpadami wiążą się m.in: zagrożenia związane z czynnikami biologicznymi (np. ukłucia, rozcięcia zakażonymi elementami odpadów) oraz ryzyka potrącenia przez maszyny i pojazdy na terenie i poza terenem zakładu utylizacji.

Przeprowadzona w 2019 roku w Budimeksie powtórna kontrola Sanepidu zakończyła się wynikiem pozytywnym, tj. potwierdziła skuteczność działań naprawczych, które pozwoliły wyeliminować stwierdzone rok wcześniej przekroczenia NDN hałasu na stanowiskach operatora rozściełacza mas bitumicznych oraz pracownika bitumicznego.

W 2019 roku w FBSerwis SA wdrożono szereg działań m.in.: przeprowadzono weryfikację instalacji obiektów (inwentaryzacja), stworzono mapę sieci instalacyjnej obiektów, dokonano pomiarów instalacji, zweryfikowano i zmodyfikowano procedury i instrukcje. Ponadto zainicjowano organizowanie kursów udzielania pierwszej pomocy.

VI edycja Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach Budimeksu

Budimex SA zaangażował do tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa ponad 5000 pracowników wła-snych i podwykonawców. Do działań i aktywności zachęcono aż 457 z firm podwykonawczych. W organizację wydarzeń włączono 99 instytucji i partnerów. W jej ramach odbyło się ponad 200 ak-tywności i pokazów.

Spotkania, pokazy pierwszej pomocy oraz akcji ratowniczych, zwiedzanie placów budowy – jak co roku Budimex SA aktywnie zaangażował się w inicjatywę Tygodnia Bezpieczeństwa promującego ideę bezpieczeństwa na budowach. W ponad 200 różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez fir-mę udział wzięło ponad 5100 pracowników.

Pomysłodawcą akcji jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które powstało jako oddolna inicjatywa kilku generalnych wykonawców. Wszystkich połączył jeden cel – zminimalizowa-nie, a finalnie całkowite wyeliminowanie wypadków na placach budów.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bezpieczeństwa przebiegała pod hasłem nawołującym do sumiennego przestrzegania zasad BHP i działania zawsze zgodnie z wypracowanymi standardami. Żadna oszczęd-ność czasu nie jest warta ryzykowania swoim życiem i zdrowiem. Wśród zaangażowanych instytucji znalazły się m.in. Policja, Straż Pożarna, uczelnie techniczne, służby ratownictwa medycznego czy Państwowa Inspekcja Pracy. Każda z osób biorących udział w akcji to potencjalne, uratowane życie.

Dla pracowników przygotowano szereg spotkań i warsztatów z ekspertami BHP, podczas których mie-li oni szansę nauczyć się m.in. pierwszej pomocy, czy zaktualizować swoją wiedzę o bezpieczeństwie. Z kolei osoby zainteresowane pracą służb ratowniczych mogły z bliska przyjrzeć się specjalnie zorga-nizowanym pokazom. Nie zapominamy też o najmłodszych, dlatego do obchodzenia Tygodnia Bez-pieczeństwa zaprosiliśmy także lokalne szkoły i przedszkola. Dzieci w wielu miejscowościach miały okazję odwiedzić place budów i dowiedzieć się, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo.