Raport zintegrowany 2019
Logo Budimex

Działalność charytatywna, sponsoringowa i innowacyjna

Działalność charytatywna i sponsoringowa

GRI: [ 413-1 ]
2018 2019
Grupa Budimex
darowizny (zł) 1 890 000 883 300,00
sponsoring (zł) 1 202 500 1 650 380,00
w tym Budimex SA
darowizny (zł) 1 890 000 797 930,00
sponsoring (zł) 1 202 500 1 580 480,00

Działalność innowacyjna

2018 2019
Nakłady na B+R (z uwzględnieniem nakładów własnych oraz pozyskanych dotacji, w zł) 4 745 300 2 101 144,99 zł
Liczba pracowników zaangażowanych
w projekty innowacyjne
102 54