Tabele z danymi niefinansowymi

Wskaźniki na stronie:

 
 

Surowce i odpady

I. Zużycie surowców i materiałów

 Grupa Budimex*Budimex S.A.
Surowiec / materiałJ.m.20202020
drewnom384,015.6183,994.11
beton i zaprawym3821,789.77821,789.77
spoiwa hydraulicznem333,882.1533,882.15
cementt345,487.77345,487.77
stalt404 191,33394,806.33
tory/ szynym225,687.94225,687.94
kamień hydrotechnicznyt31,738.2931,738.29
tłuczeń kolejowyt329,673.34329,673.34
kruszywa   
gryst91,795.5091,795.50
kruszywo naturalne (piasek + żwir)t3,354,808.783,354,808.78
kruszywo pozostałet2,336,069.292,336,069.29
asfaltyt37,487.2037,487.20
podkłady kolejowe drewnianeszt.7,193.007,193.00
podkłady kolejowe strunobetonoweszt.239,331.00239,331.00
mączka wapiennat19,816.6019,816.60
pył węglowyt11,221.9411,221.94

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.

II. Zużycie surowców stanowiące ich wtórne wykorzystanie

 Budimex S.A.   
Kategoria odzyskiwanego surowcaj.m.2017201820192020
uboczne produkty spalania (UPS)tysiące ton20.076.03 --
glebatysiące ton1380.21706.5186.6623023.92
gruztysiące ton91.9944.32 24,4730.52
destrukt/frez asfaltowytysiące ton66.0564.77 31,56-
kruszywotysiące ton8.690 --
tłuczeń torowytysiące ton65.7939.24 0,2916.04

IIIa. Zużycie paliw i energii elektrycznej

Źródło energii i surowców energetycznych*j.m.Grupa Budimex*  Budimex S.A.  
  201820192020201820192020
olej napędowyGJ370,560.04539,988.79523,052.87356,849.89426,396.15403,487.63
 tony8,617.6812,557.8812,206.078,298.839,916.199,383.43
benzynaGJ22,319.7824,937.9539,706.0819,668.3021,803.8638,019.04
 tony503.83562.94896.47443.98492.19858.22
lekki olej opałowyGJ41,244.0224,052.1217,639.7240,791.5923,618.3315,919.76
 tony959.16559.35410.23948.64549.26370.23
olej opałowy ciężki (LSC)GJ012.440000
 tony00.310000
energia elektrycznaGJ96,809.3291,329.1299,483.26 85794,2866,335.1471,884.54
 MWh26,891.0825,505.6927,634.2423,831.7518,426.4319,967.93
energia elektryczna ze źródeł odnawialnychGJ24,742.079,157.9315,905.3324,742.079,821.2115,905.33
 MWh6,872.802,543.874,418.156,872.802,728.114,418.15
energia cieplnaGJ41,585.9741,293.0751,542.4441,291.2940,135.4651,542.44
 MWh11,551.6611,470.1014,318.4911,469.8011,148.7414,318.49
pył węglowyGJ461,873.80292,849.28232,294.17461,873.80292,849.28232,294.17
 tony22,312.7414,147.3111,221.9422,312.7414,147.3111,221.94
gaz ziemny sieciowyGJ19,457.2628,995.139,399.438,411.479,516.401,684.89
 tony405.36604.07195.82175.24198.2635.10
gaz lpgGJ337.93113.812.95287.87113.232.95
 tony7.142.410.066.092.390.06
propan-butanGJ5,344.875,225.481,682.71932.06847.5298.75
 tony113110.4835.1319.7117.922.09
łącznieGJ1,084,275.07954,131.48984,187.851,040,642.61891,436.57830,839.50
 Toe (tony oleju ekwiwalentnego)25,897.4722,891.4123,506.9224,855.3221,291.6019,844.26

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.

IIIb. Zakup energii ze źródeł odnawialnych

Wykorzystanie energii odnawialnej Budimex S.A.     
 j.m.2017201820192020Zmiana 2019/2018Zmiana 2020/2019
zakup energii odnawialnejGJ24,253.8722,537.889,649.2515,905.30 -57,2%64.83%
produkcja energii odnawialnejGJ11.4570.62160.66126.59127.50%-21.21%
łącznie:GJ24,265.3222,608.509,809.9116,031.89 -56,6%63.43%
redukcja emisji CO2 (zakup)tony5,469.255,082.292,175.902,995.07 -57,2%37.65%
redukcja emisji CO2 (produkcja)tony2.5815.9236.2323.84 127,6%-34.20%
łącznie:tony5,471.835,098.222,212.133,018.91 -56,6%36.47%

IV. Emisja CO2

Emisja CO2­ej.m.Mostostal Kraków S.A.  Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.  FBSerwis S.A.* Budimex S.A.**  
  20182019202020182019202020192020201820192020
emisja bezpośrednia (scope 1)tony1,481.601,348.451,235.98599.381,108.83b.d.6,754.828,145.7076,474.8064,041.4079,645.38
emisja pośrednia (scope 2)tony1,570.911,322.762,010.43775.81,226.18b.d.2,995.103,186.5919,330.6914,958.5715,659.49
łącznie:tony3,052.512,671.213,246.411,375.182,335.01b.d.9,749.9211,332.3095,805.4978,999.9795,304.87
efektywnośćton/miliony złotych***--------13.5110.7612.69

Dane za 2019 r. dotyczące Grupy FB Serwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r. i nie podlegały weryfikacji niezależnego audytora.
Emisje za 2020 r. liczone metodą market-based, tzn. dla znanych dostawców energii elektrycznej przyjęto specyficzne dla nich wskaźniki emisji. Dla pozostałych jednostek i lat w Grupie Budimex przyjęto średnie wskaźniki dla Polski.
dotyczy wartości produkcji

V. Łączny pobór wody

Zużycie wodyZużycie wodyJ.m.Grupa Budimex* Budimex S.A. 
   2019202020192020
woda wg źródławoda z siecim3324,370.69197,848.22217,982.99167,088.71
 woda podziemnam32,951.001,661.00875.00908.00
 woda powierzchniowam30.000.000.000.00
 łączniem3327,321.69199,509.22218,875.99167,996.71

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A

VI. Odpady

Najważniejsze odpady wg rodzaju Grupa Budimex* Budimex S.A. 
  2019202020192020
  masa (tony)masa (tony)masa (tony)masa (tony)
odpady niebezpieczne, w tym:     
kod odpadurodzaj odpadu    
07 01 03*rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste0.23900.2390
08 01 11*odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne5.6874.197 00.107
08 03 18odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1700.02100
13 02 05*mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe00.2800
13 02 08*inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe2.8212.522.824.8
13 05 08mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach05.0500
14 06 03*inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników00 -0
15 01 10*opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych22.98510.4419.1056.08
15 01 11*opakowania pod ciśnieniem0.8490 0,8490
15 02 02*sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi20.9123.7619.1722.22
16 01 07*filtry olejowe0.3130.590.2830.59
16 02 13*zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy0.3841.530.2640
16 05 06*chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)0.0940.1970.0940.2
16 81 01*odpady wykazujące właściwości niebezpieczne0.500.50
17 02 04*odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)780.8341353.4780.8341353.4
17 05 03*gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne773.32139.7772.32139.7
17 06 05*materiały budowlane zawierające azbest51.343.1151.343.11
17 09 03*inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne00.055-0.06
odpady inne niż niebezpieczne, w tym:    
kod odpadurodzaj odpadu    
01 04 12odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin495.540495.540
07 02 99inne niewymienione odpady1.211.2300
12 01 01odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów29.4119.6500
12 01 02cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów124.5224.2600
12 01 13odpady spawalnicze1.472.050.90
12 01 21zużyte materiały szlifierskie3.51.492.70
15 01 01opakowania z papieru i tektury78.1610166.6876.4628.92
15 01 02opakowania z tworzyw sztucznych51.516222.3650.9255.1
15 01 03opakowania z drewna279.3634.66279.3625.84
15 01 04opakowania z metali03133.6100
15 01 05opakowania wielomateriałoweb.d.2171.3b.d.b.d.
15 01 06zmieszane odpady opakowaniowe75.17121.3275.1448.79
15 01 07opakowania ze szkła0.426258.320.420
15 02 03sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)27.680.160.97
16 01 03zużyte opony3.53378.893.5329.11
16 01 19tworzywa sztuczne03506.85
16 01 20szkło0.240.2710.240.27
16 02 14zużyte urządzenia1.496.451.41.39
16 02 16elementy usunięte z zużytych urządzeń0.110.1110.110
16 06 05inne baterie i akumulatory00.06800
17 01 01odpady z betonu oraz gruz betonowy62916.3235956.7762904.635954.77
17 01 02gruz ceglany24497.8610481.3124497.8610478.47
17 01 03odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia28.2887.4828.2887.48
17 01 07zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych24583.1320822.8324567.1820687.68
17 01 81odpady z remontów i przebudowy dróg55286.924861.0155286.924631.85
17 01 82inne niewymienione odpady30.1420.4830.1420.48
17 02 01drewno3759.89968.673759.89968.67
17 02 02szkło39.04039.040
17 02 03tworzywa sztuczne67.2484.03567.2465.64
17 03 02mieszanki bitumiczne2261.4238673.792261.4238 673,69
17 03 80odpadowa papa5319.4319.845319.4319.84
17 04 02aluminiumb.d.0.384b.d.b.d.
17 04 05żelazo i stal1706.641559.34374.78691.15
17 04 11kable08.8208.82
17 05 04gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03b.d.5754128.86b.d.5754128.86
17 05 08tłuczeń torowy50025.4876738.5450025.4876738.54
17 06 04materiały izolacyjne745.28126.14738.06121.45
17 09 04zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu9091.558375.2 9085,098291.98
19 05 03kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)b.d.58570.63b.d.b.d.
ex 19 05 03kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)b.d.1132.88b.d.b.d.
19 05 99inne niewymienione odpadyb.d.62347.784b.d.b.d.
19 12 02metale żelazneb.d.704.55b.d.b.d.
19 12 04tworzywa sztuczne i gumab.d.7801.24b.d.b.d.
19 12 05szkłob.d.2076.72b.d.b.d.
19 12 07drewno inne niż wymienione w 19 12 06b.d.14.74b.d.b.d.
19 12 10odpady palne (paliwo alternatywne)b.d.63777.28b.d.b.d.
19 12 12odpady z mechanicznej obróbki odpadów0136966.6700
20 01 36zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35b.d.48b.d.b.d.
20 02 01odpady ulegające biodegradacjib.d.63.64b.d.b.d.
20 03 01niesegregowane (zmieszane) odpady komunalneb.d.1350.59b.d.b.d.
20 03 03odpady z czyszczenia ulic i placówb.d.3034.97b.d.b.d.
20 03 06odpady ze studzienek kanalizacyjnychb.d.11.52b.d.b.d.
20 03 07odpady wielkogabarytoweb.d.3385.84b.d.b.d.

*Dane dla Grupy Budimex obejmują spółki: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., FBSerwis S.A.