Misją Budimeksu jest realizacja inwestycji budowlanych – w tym przedsięwzięć deweloperskich – w sposób godny lidera rynku, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad etyki, z dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników, a wszystko to osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji budowania, wysokiej efektywności działania, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Zarząd Budimeksu S.A. podejmuje działania ukierunkowane na stały wzrost wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy i określa kierunki rozwoju, choć nie sformalizował tego w postaci dokumentu strategii. W okresie objętym raportem, jak i w perspektywie najbliższego roku obrotowego zamierza skoncentrować się na zwiększeniu marżowości posiadanego portfela zleceń oraz pozyskiwaniu nowych, zyskownych kontraktów budowlanych. Zarząd Budimeksu S.A. w perspektywie długoterminowej będzie dążył do dywersyfikacji działalności zarówno budowlanej (m.in. zwiększając obecność w segmentach rynku kolejowego czy hydrotechnicznego), jak i rozwoju aktywności inwestycyjnej oraz usługowej związanej z infrastrukturą drogową, kolejową i ogólnobudowlaną (m.in. projekty w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, utrzymanie infrastruktury czy zagospodarowanie odpadów komunalnych).