GRI:

Sytuację finansową Grupy Budimex w 2020 roku charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2019).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela

Aktywa 31.12.2020 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 536 267 1 434 542 101 725 0,0709
rzeczowe aktywa trwałe 548 812 512 921 35 891 0,07
nieruchomości inwestycyjne 9 876 7 721 2 155 0,2791
wartości niematerialne 162 030 168 822 (6 792) -0,0402
wartość firmy jednostek podporządkowanych 168 508 168 508 - 0
inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 2 221 2 076 145 0,0698
inwestycje w instrumenty kapitałowe 6 922 7 816 -894 -0,1144
kaucje z tytułu umów o budowę 40 843 59 212 (18 369) -0,3102
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 28 550 41 887 (13 337) -0,3184
należności z tytułu umów koncesyjnych 46 654 46 690 -36 -0,0008
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 521 851 418 889 102 962 0,2458
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 5 925 973 5 239 417 686 556 0,131
zapasy 1 998 255 2 013 756 (15 501) -0,0077
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 918 039 1 096 157 (178 118) -0,1625
kaucje z tytułu umów o budowę 28 770 48 433 (19 663) -0,406
wycena kontraktów budowlanych 594 315 444 008 150 307 0,3385
należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 338 108 230 2,1296
pozostałe aktywa finansowe 1 858 120 978 (119 120) -0,9846
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 384 398 1 515 977 868 421 0,5728
Razem aktywa 7 462 240 6 673 959 788 281 0,1181

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 788 281 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 7,09% (101 725 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 13,10% (686 556 tysięcy złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na 31 grudnia 2020 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku wpływ miały głownie:

 • wzrost salda rzeczowych aktywów trwałych o 35 891 tysięcy złotych, przede wszystkim w wyniku zakupu i przyjęcia w leasing środków trwałych o wartości 176 211 tysięcy złotych; przy jednoczesnej amortyzacji zmniejszającej saldo rzeczowych aktywów trwałych o 120 371 tysięcy złotych,
 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 102 962 tysiące złotych, na skutek zwiększenia się salda ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań,
 • spadek salda kaucji z tytułu umów o budowę o 18 369 tysięcy złotych.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 686 556 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 868 421 tysięcy złotych.

Pozostałe znaczące zmiany aktywów obrotowych dotyczyły:

 • spadku salda krótkoterminowych pozostałych aktywów finansowych o 119 120 tysięcy złotych, obejmujących przede wszystkim sprzedaż obligacji wyemitowanych przez polskie banki,
 • wzrostu salda wyceny kontraktów budowlanych o kwotę 150 307 tysięcy złotych, co związane jest z niższym zafakturowaniem prac wykonanych w ostatnim kwartale roku,
 • spadku salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 178 118 tysięcy złotych, w wyniku ich szybszej spłaty przez inwestorów.
Kapitał własny i zobowiązania 44 196 43 830 Zmiana Zmiana %
kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 149 351 808 149 341 202 0,4222
kapitał podstawowy 145 848 145 848 - 0
nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 87 163 - 0
pozostałe kapitały rezerwowe -139 1 180 -1 319 (111,78%)
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 6 473 7 000 -527 (7,53%)
zyski zatrzymane 910 006 566 958 343 048 0,6051
kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 37 920 28 491 9 429 0,3309
Razem kapitał własny 1 187 271 836 640 350 631 0,4191
Zobowiązania 6 274 969 5 837 319 437 650 0,075
zobowiązania długoterminowe 1 139 735 1 049 392 90 343 0,0861
kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 261 663 273 258 -11 595 (4,24%)
kaucje z tytułu umów o budowę 240 263 229 522 10 741 0,0468
rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 593 398 498 422 94 976 0,1906
zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 18 505 14 979 3 526 0,2354
pozostałe zobowiązania finansowe 21 264 19 807 1 457 0,0736
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 642 13 404 -8 762 (65,37%)
zobowiązania krótkoterminowe 5 135 234 4 787 927 347 307 0,0725
kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 189 067 177 108 11 959 0,0675
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 371 850 1 530 773 -158 923 (10,38%)
kaucje z tytułu umów o budowę 216 458 215 032 1 426 0,0066
rezerwy na straty na kontraktach budowlanych 310 441 240 677 69 764 0,2899
wycena kontraktów budowlanych 1 302 164 951 448 350 716 0,3686
przychody przyszłych okresów 1 469 626 1 356 310 113 316 0,0835
rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 227 111 216 746 10 365 0,0478
zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 44 815 96 653 -51 838 (53,63%)
zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 623 1 877 -254 (13,53%)
pozostałe zobowiązania finansowe 2 079 1 303 776 0,5955
Razem kapitał własny i zobowiązania 7 462 240 6 673 959 788 281 0,1181

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • wzrostu pozycji „zyski zatrzymane” w wyniku wypracowania bardzo dobrego zysku netto za 12 miesięcy 2020 roku,
 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 90 343 tysiące złotych, przede wszystkim z powodu:
  • wzrostu salda zobowiązań z tytułu rezerw na zobowiązania długoterminowe o 94 976 tysięcy złotych, głównie w wyniku podwyższenia salda rezerw na naprawy gwarancyjne oraz sprawy sądowe,
  • wzrostu salda kaucji z tytułu umów na budowę o 10 741 tysięcy złotych.
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 347 307 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu wyceny kontraktów budowlanych w kwocie 350 716 tysięcy złotych, stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami zafakturowanymi na inwestorów a rozpoznanymi w rachunku zysków i strat,
  • wzrostu salda rezerwy na straty na kontraktach w wysokości 69 764 tysiące złotych,
  • wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 113 316 tysięcy złotych, głównie w wyniku wzrostu salda zaliczek na mieszkania w wysokości 307 557 tysięcy złotych, a spadku zaliczek na kontrakty budowlane (spadek o 192 380 tysięcy złotych),
  • oraz wzrostu salda kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o 11 959 tysięcy złotych, w tym przede wszystkim wzrost zobowiązań z tytułu leasingu.