Grupa Budimex zwraca szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia związane z niewłaściwym traktowaniem pracowników, np. działaniami noszącymi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć czy narodowość. Zachodzące w ostatnich latach zmiany na rynku pracy, skutkujące wzrostem udziału pracowników zagranicznych, mogą bowiem potencjalnie rodzić ryzyko nierównego traktowania obcokrajowców lub pojawienia się zachowań ksenofobicznych. Grupa zapewnia pełną swobodę funkcjonowania związków zawodowych – Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego „Budowlani”. W Grupie obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Dokument pn. „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki” zobowiązuje wszystkich pracowników Grupy Budimex m.in. do poszanowania podstawowych praw człowieka. Z kolei „Zasady Ochrony Praw Człowieka”, którymi adresatami są osoby zatrudnione w Grupie, jej klienci, dostawcy i wykonawcy, mówią o respektowaniu zapisów „Deklaracji Podstawowych Zasad i Praw w Pracy” Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zobowiązują one do działań niedyskryminacyjnych, promujących równe szanse, do dostrzegania wartości różnorodności, jak również do przestrzegania zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej oraz wolności zrzeszania się, a także prawa do sporów zbiorowych. W odniesieniu do klientów i społeczności lokalnych Grupa Budimex nie dopuszcza żadnej formy dyskryminacji oraz zobowiązuje się przekazywać informacje na temat swej działalności w sposób niezwłoczny i transparentny.

Grupa Budimex zobowiązuje się zarówno do przestrzegania przepisów, jak i poszanowania kultury, zwyczajów oraz członków społeczności, w których funkcjonuje. Dąży również do promowania praw człowieka, utrzymywania otwartego dialogu ze swoimi interesariuszami, a także angażuje się na rzecz społeczności lokalnych. Grupa zdefiniowała procedury oceny i wyboru dostawców oraz wykonawców, które mają na celu zapewnienie poszanowania praw człowieka na każdym etapie łańcucha dostaw. Zasady zakładają również prowadzenie badań due diligence w zakresie praw człowieka.

Aspekty te zostały uwzględnione także w „Strategii CSR na lata 2016-2020”, w której istotnym celem była „Eliminację ryzyka zachowań nieetycznych” (poszczególnym obszarom biznesowym i celom przypisano wskaźniki oraz mierzalne wartości docelowe). Zagadnienia te zostały ujęte również także w „Strategii CSR na lata 2021-2023”.

Dokumentami, które na poziomie operacyjnym zapewniają w codziennej pracy przestrzeganie praw człowieka są „Kodeks Etyki” oraz „Polityka Compliance”. Kwestie naruszenia praw człowieka są regulowane przez te same procedury, które określają sposób postępowania w przypadku prewencji zachowań korupcyjnych (patrz: „Standardy etyczne”).

Działania podejmowane w zakresie ochrony i promocji praw człowieka to:

współpraca z administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi

realizacja projektów społecznych

wdrożenie odpowiednich procedur

odrzucenie wszelkiego typu dyskryminacji i tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku

Obowiązek przestrzegania praw człowieka dotyczy również dostawców i zleceniobiorców. Prawa człowieka zostały ujęte w „Kodeksie Kontrahenta”, który zobowiązani są oni podpisać przed rozpoczęciem współpracy z Grupą Budimex. Przestrzeganie praw człowieka jest monitorowane podczas audytów.

W październiku 2020 roku został opublikowany poradnik „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, w którego opracowaniu uczestniczył Budimex. Ma on na celu wsparcie firm w skutecznym przeciwdziałaniu ryzyku wystąpienia pracy przymusowej w ich łańcuchach dostaw lub skutkom współpracy z nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej i podwykonawcami.

2019 2020
liczba potwierdzonych przypadków łamania praw człowieka 0 0