Proces definiowania istotnych aspektów w Grupie Budimex został zapoczątkowany w 2012 roku w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego wśród kluczowych menedżerów. Bazowało ono na wytycznych normy PN-ISO 26000 i dotyczyło analizy ze wskazaniem kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy. o na wytycznych normy PN-ISO 26000 i dotyczyło analizy ze wskazaniem kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy. Rok później wybrane obszary zostały ponownie zweryfikowane pod kątem środowiskowym i finansowym, a następnie rozwinięte przez utworzony w 2013 roku Komitet CSR. Dodatkowo silnie je zaakcentowano w Strategii CSR na lata 2016-2020, której rozliczeniem jest niniejszy, bezpośrednio się do niej odnoszący raport. Są monitorowane przez Komitet CSR, a w razie wystąpienia istotnych zmian w modelu biznesowym lub otoczeniu, zostałyby zmodyfikowane. Do ich analizy wykorzystywane są wyniki ogólnodostępnych badań, prognoz i statystyk dotyczących sektora budowlanego, opinie pracowników, wnioski płynące z posiedzeń Komitetu Sterującego „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.

Zarząd Budimex S.A. uznał, że na potrzeby opracowania niniejszego raportu nie ma konieczności powtórzenia badania istotności wśród kluczowych menedżerów, ponieważ – w porównaniu z 2019 rokiem – nie zaszły żadne znaczące zmiany w tym zakresie. Kwestie, takie jak wypadkowość, współpraca z podwykonawcami, bioróżnorodność są nadal najczęściej wskazywanymi przez interesariuszy. Wynika to z dotychczasowego zakresu działalności biznesowej Grupy, a tym samym wywieraniem niezmienionego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Na liście kluczowych dla działalności Grupy Budimex zagadnień znajdują się:

warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność

prewencja zachowań nieetycznych

jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych

racjonalne korzystanie z zasobów i minimalizowanie zanieczyszczenie środowiska

W oparciu o wspominaną wcześniej analizę istotności, materialność poszczególnych aspektów określono następująco:

Aspekt społeczny lub środowiskowy Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg GRI Grupa Budimex
warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)
 • ocena dostawców (414-1, 414-2)
  wysoki
  wpływ na lokalne otoczenie i bioróżnorodność
  • bioróżnorodność (304-1, 304-2, 304-3)
  • ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
  • społeczność lokalna(413-1, 413-2)
  wysoki
  prewencja zachowań nieetycznych
  • prawa człowieka: inwestycje (412-3)
  • prawa człowieka: mechanizm przekazywania skarg (102-17)
  • antykorupcja (205-1, 205-3)
  wysoki
  jakość i bezpieczeństwo budowanych obiektów
  • zdrowie i bezpieczeństwo klienta (416-1, 416-2)
  wysoki
  racjonalne korzystanie z zasobów i minimalizowanie zanieczyszczenie środowiska
  • surowce i materiały (301-1, 301-2)
  • energia (302-1)
  • emisje (305-1, 305-2)
  • ścieki i odpady (306-3)
  • zgodność z regulacjami (307-1)
  • ocena środowiskowa dostawców (308-1, 308-2)
  • inne (branżowe) (CRE6, CRE8)
  średni