Kwestie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem środowiskiem regulują w Budimeksie „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki”, które zawierają zobowiązanie do zmniejszania wpływu na środowisko (w tym klimatu), efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz promowania odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw. Spółka kieruje się również „Zasadami Polityki Ochrony Środowiska”, odwołującymi się do tworzenia wartości dodanej w sposób zrównoważony.

„Zasady Polityki Ochrony Środowiska” zobowiązują spółki z Grupy Budimex m.in. do:

przestrzegania krajowych, lokalnych i branżowych norm ekologicznych

oraz otwartości we współpracy z organami administracji w tej sferze

zapobiegania emisji zanieczyszczeń,

w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych

współpracy z interesariuszami na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego,

m.in. w formie wymiany doświadczeń

prowadzenia szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu ochrony środowiska,

skierowanych do pracowników i dostawców

efektywnego korzystania z zasobów naturalnych,

m.in. poprzez ograniczanie zapotrzebowania na wodę, redukcję wolumenu odpadów i stosowanie materiałów z recyklingu

podejmowania działań na rzecz zachowania terenów cennych przyrodniczo

oraz minimalizowania wpływu prowadzonej przez Grupę działalności na nie

W 2018 roku Grupa Budimex rozpoczęła realizację „Strategii EkoLogicznej” - adresowanej m.in. do pracowników, wykonawców, kooperantów i dostawców. Zapisano w niej 4 zasady postępowania oraz 11 aspektów środowiskowych, dla których zdefiniowano podstawowe standardy. W 2019 roku wdrożono proces weryfikacji realizacji strategii poprzez audyty wewnętrzne Systemu Oceny Budów (SOB). W 2020 roku zrealizowano 65 audytów SOB, które nie wykazały większych nieprawidłowości.

Działania i mierzalne cele do osiągnięcia w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska były ważnym elementem „Strategii CSR na lata 2016–2020”.

Na obszar „Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze” składały się trzy cele:

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat jest także jednym z filarów „Strategii CSR na lata 2021–2023”.