GRI:

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty” składa się z gotówki w kasie, depozytów płatnych na żądanie oraz tych lokat, które są łatwo wymienialne na określoną kwotę środków pieniężnych oraz pozostają narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa Budimex zalicza przede wszystkim środki:

stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych

zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych

zgromadzone na rachunkach podzielonej płatności

środki na rachunkach powierniczych i bieżących w części należnej partnerom realizującym kontrakty budowlane wraz ze spółką z Grupy

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2020 posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 515 977 tysięcy złotych, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 175 762 tysiące złotych. Przepływy pieniężne netto za rok 2020 były dodatnie i wyniosły 740 277 tysięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 2 384 398 tysięcy złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 302 900 tysięcy złotych.

W roku 2020 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększył się o kwotę 887 512 tysięcy złotych, przede wszystkim w związku z mniejszym finansowym zaangażowaniem spółek Grupy (a zwiększonym inwestorów) w realizowane projekty.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się dodatnim saldem w wysokości 96 429 tysięcy złotych, co było głównie rezultatem sprzedaży obligacji wyemitowanych przez polskie banki.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2020 rok były ujemne i wyniosły 243 664 tysiące złotych wynikały z głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2019 oraz spłaty zobowiązań leasingowych i kredytowych.