Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Budimex S.A. składał się z następujących osób:

 • Dariusz Jacek Blocher, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 • Artur Popko, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny,
 • Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Jacek Daniewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno – Organizacyjnego,
 • Marcin Węgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

W 2020 roku w składzie Zarządu nie zaszły żadne zmiany.
W 2020 roku nie zaszły żadne zmiany w zakresie udzielonych przez Zarząd prokur.

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Budimex S.A. miała następujący skład:

 • Marek Michałowski, Przewodniczący Rady,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro, Wiceprzewodniczący Rady,
 • Igor Adam Chalupec, Sekretarz Rady,
 • Danuta Dąbrowska, Członek Rady,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Członek Rady,
 • Janusz Dedo, Członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez, Członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez, Członek Rady,
 • Artur Kucharski, Członek Rady,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti, Członek Rady.

W 2020 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

 • z dniem 18 czerwca 2020 roku rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej złożyła Marzenna Anna Weresa,
 • w dniu 18 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Artura Kucharskiego.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2020 roku był następujący:

 • Danuta Dąbrowska – przewodnicząca,
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2020 nie uległ zmianie.

W zakresie spełniania warunków niezależności członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności członków Rady w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.4. Dział II Zarząd i Rada Nadzorcza Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Instrukcji Operacyjnej Nr IO-01-07-02, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upubliczniania, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2020 roku był następujący:

 • Janusz Dedo – przewodniczący,
 • Javier Galindo Hernandez – członek,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti – członek.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2020 nie uległ zmianie.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2020 roku był następujący:

 • Marek Michałowski – przewodniczący,
 • Igor Chalupec – członek,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro – członek.

W ciągu roku 2020 skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń nie zmienił się.