GRI:

Dla Grupy Budimex istotną kategorią ryzyka biznesowego jest potencjalny brak zgodności prowadzonych działań z prawem ochrony środowiska, decyzjami administracyjnymi lub oczekiwaniami społecznymi w tej sferze. Jego materializacja może mieć bezpośrednie skutki zarówno dla ciągłości pracy operacyjnej, jak i wyniku finansowego. Mogą to być m.in.:

 • sankcje finansowe,
 • wstrzymanie lub opóźnienie prac,
 • protesty mieszkańców i/lub organizacji ekologicznych,
 • utrata reputacji jako pożądanego wykonawcy prac budowlanych.

W dłuższej perspektywie czasowej szczególne znaczenie mają ryzyka wynikające z kryzysu klimatycznego. Grupa Budimex musi uwzględniać w modelu ryzyk kwestię odporności swojego modelu biznesowego na zmiany klimatyczne i związane z nimi obciążenia finansowe nakładane na emitentów gazów cieplarnianych.

Rozpoczęcie każdego projektu inwestycyjnego poprzedza ocena pod kątem ryzyk środowiskowych oraz ich minimalizowania. Służy do tego Kwestionariusz Wymagań i Aspektów Środowiskowych, wypełniany przez kierownika budowy i kontraktu. Następnie analizie podlega ekspozycja na ryzyko, a efektem końcowym procesu jest opracowanie Planu Zadań Środowiskowych dla Budowy, który jest wdrażany do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Suma ryzyk ze wszystkich budów jest obliczana za pośrednictwem narzędzia MARS. Dla aspektów o największym ryzyku co roku opracowywane są działania łagodzące.

Grupa Budimex w procesie oceny ryzyka uwzględnia następujące aspekty środowiskowe:

Aspekt ryzyka Wpływ na środowisko
interakcja z otoczeniem budowy
 • uciążliwość sąsiedzka
 • wystąpienie skarg
 • szkoda wizerunkowa
 • wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
 • wystąpienie zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu
wykorzystanie powierzchni i gleby
 • zajmowanie powierzchni
 • zanieczyszczenie gruntu
 • zmiana sposobu użytkowania gruntu
korzystanie z wód
 • zmiana stanu ilościowego wód
 • zanieczyszczenie gruntu i wód
 • zmiana przepływu
 • zanieczyszczenie wody
emisja odpadów
 • zajmowanie powierzchni
 • zanieczyszczenie powierzchni, zagrożenia bakteriologiczne
 • zanieczyszczenie gruntu i wód
emisja zanieczyszczeń do powietrza
 • emisja zanieczyszczeń pyłowych
 • emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
emisja hałasu i wibracji
 • emisja hałasu
 • emisja wibracji
 • zniszczenia fizyczne
zużycie surowców i materiałów
 • zużycie surowców
 • oszczędność zużycia surowców
operowanie substancjami niebezpiecznymi
 • zanieczyszczenie gruntu i wód
  wpływ na bioróżnorodność
  • straty w drzewostanie
  • uszkodzenia drzewostanu
  • straty w kapitale naturalnym (straty w populacji zwierząt)
  dziedzictwo kulturowe
  • straty w obiektach o wartości kulturowej
  sytuacje awaryjne
  • zanieczyszczenie gruntu/wody/powietrza