Łańcuch dostaw Grupy Budimeks obejmuje tysiące dostawców i kontrahentów, z którymi współpracuje na co dzień. Zdecydowana większość spośród nich to przedsiębiorstwa polskie. Około trzech tysięcy kontrahentów współpracuje z Grupą w sposób nieprzerwany od co najmniej 8 lat, a w przypadku niektórych kluczowych dostawców okres ten wynosi nawet ponad 15 lat. Jako Generalny Wykonawca Budimex odpowiada za podejmowane przez nich działania, dostarczane materiały oraz oferowane warunki pracy.

Każdy nowy kontrahent podlega ocenie wstępnej na podstawie ankiety kwalifikacyjnej, zawierającej deklarację dotyczącą przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie m.in. prawa pracy czy ochrony środowiska. Wszyscy istotni dostawcy i podwykonawcy poddawani są ocenie (kwalifikacji) wstępnej. W przypadku zakończenia współpracy z danym dostawcą przeprowadzana jest ocena końcowa, która obejmuje kwestie, takie jak: jakość, terminowość, rzeczywisty potencjał techniczny, BHP, aspekty środowiskowe oraz aspekty praw człowieka, w tym praw pracowniczych. Dokonują jej kierownicy kontraktów, którzy mają za zadanie wskazać wszelkie nieprawidłowości lub zdarzenia, które mogą stwarzać zagrożenie oraz działania, które są niezgodne z obowiązującymi poddostawców zasadami Grupy Budimex. Wyniki ankiet kwalifikacyjnych oraz ocen końcowych gromadzone są w Centralnej Bazie Danych. Pełny wgląd do tych materiałów mają audytorzy wewnętrzni, którzy wykorzystują je do oceny poddostawców. Posiadają oni również dostęp do przedstawionych przez dostawców ofert, na podstawie których została podpisana umowa. Dzięki analizie oferty, historii kontraktu i wyniku oceny końcowej, można zweryfikować jak faktycznie przebiegała i zakończyła się współpraca, oraz czy była ona zgodna z tym, do czego na etapie składania oferty zobowiązał się dany poddostawca. Niezależnie od oceny, po zakończeniu kontraktu Grupa Budimex wysyła do inwestora Ankietę Zadowolenia. Wyniki oceny oraz zawarte w niej wnioski są następnie analizowane przez kierownictwo na corocznych przeglądach zarządzania.

Na podstawie wstępnej kwalifikacji i ocen końcowych podwykonawcy są kategoryzowani w następujący sposób:

  • rekomendowany (najwyższe oceny),
  • kwalifikowany (oceny pozytywne, ale nieco niższe niż w przypadku dostawców rekomendowanych),
  • odrzucony (niskie oceny, ale kwalifikacja ma charakter warunkowy, zatem możliwe jest podjęcie współpracy, o ile np. partner biznesowy wprowadzi działania naprawcze),
  • dekwalifikowany (podjęcie współpracy z danym partnerem nie jest możliwe ze względu np. na jego kondycję finansową czy wcześniejsze rażące naruszenie zasad współpracy np. w wymiarze etycznym czy środowiskowym: próby przekupstwa, spowodowanie znaczących szkód środowiskowych itp.).

Grupa Budimex dąży do tego, aby znaczące umowy z kluczowymi partnerami biznesowymi, bez względu na ich siłę negocjacyjną, uzupełniane były o załącznik, będący zbiorem zasad postępowania dla kontrahentów, który uwzględnia aspekty etyczne, praw człowieka, zgodności z prawem, dbałości o środowisko naturalne itp.

Wyniki ocen wstępnych (ankiety kwalifikacyjne) i ocen końcowych u poddostawców w 2020 roku wszystkich kontrahentów prezentują się następująco (stan na 31.12.2020):

2016 2017 2018 2019 2020 narastająco (aktywne)
umowy ramowe
istotne umowy inwestycyjne zdefiniowano jako umowy ramowe BZC 16 19 30 11 7 164
istotne umowy inwestycyjne zawierające klauzule etyczne. Łączna liczba umów z tymi klauzulami i odsetek istotnych umów ramowych 11 (69%) 11 (58%) 24 (80%) 8 (73%) 6 (86%) 128 (78%)
odsetek wszystkich umów z klauzulami etycznymi wśród wszystkich umów ramowych 0,5 0,72 0,73 0,73 0,86 0,79
ankiety kwalifikacyjne i oceny końcowe
liczba ankiet kwalifikacyjnych 1 191 1 019 1 163 885 820 4 662
liczba przeprowadzonych ocen końcowych 4 583 3 068 5 329 1 420 694 7 411
liczba stwierdzonych nieprawidłowości 184 153 361 93 40 507
liczba stwierdzonych nieprawidłowości
dotrzymywanie terminów 61 45 121 31 12 166
jakość produktu 24 21 47 10 6 66
potencjał techniczny 50 41 78 23 7 112
spełnienie warunków cenowych 11 10 31 13 6 51
BHP 26 23 49 7 5 62
ochrona środowiska 12 12 35 9 4 50