Grupa Budimex w „Kodeksie Kontrahenta” zobowiązuje swoich podwykonawców do respektowania norm prawnych i decyzji środowiskowych. Wymogi zawarte są w osobnym załączniku do umów („Wymagania w zakresie ochrony środowiska”). Każdy podwykonawca ma obowiązek reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowiskowe zgodnie z systemem i standardem postępowania Grupy.

Podwykonawcy uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym procedur obowiązujących w zakresie ochrony środowiska i z zasad postępowania w przypadku awarii. Ponadto ich sprzęt jest poddawany ocenie sprawności technicznej. Pracownicy nadzoru budów przechodzą specjalistyczne szkolenia z tematyki ochrony środowiska, a pozostali pracownicy biorą udział w cyklicznych szkoleniach z zarządzania BHP i ochrony środowiska na kontrakcie.

Za przestrzeganie przyjętych zasad ochrony środowiska odpowiada Zespół Ochrony Środowiska, który przeprowadza inspekcje i audyty na realizowanych kontraktach. W 2020 roku nie wydarzyły się incydenty lub awarie środowiskowe, które skutkowałyby wyrządzeniem szkody w środowisku. We wspomnianym okresie na Grupę Budimex nie zostały nałożone kary lub inne sankcje w związku z naruszeniem regulacji środowiskowych. Wojewódzcy inspektorowie ochrony środowiska przeprowadzili 5 kontroli, z których żadna nie zakończyła się wymierzeniem kary pieniężnej lub wszczęciem postępowania.

W 2020 roku kwalifikacji wstępnej poddano 820 podwykonawców, a także wykonano 694 oceny podsumowujące współpracę. Nieprawidłowości związane z ochroną środowiska stwierdzono jedynie w 4 przypadkach.