GRI:

Stan środków pieniężnych oraz płynnych lokat Grupy Budimex wynosił na dzień 31 grudnia 2020 roku 2 384 398 tysięcy złotych i był o 868 421 tysięcy złotych wyższy niż stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Do najważniejszych czynników mających pozytywny wpływ na powyższą zmianę stanu zasobów finansowych Grupy Budimex w trakcie roku 2020 zaliczyć należy następujące zdarzenia:

wzrost rentowności

działalności budowlanej Budimex S.A.

tradycyjny sezonowy spadek

zaangażowania finansowego w realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych w ostatnich miesiącach roku

niższa niż w ostatnich latach

kwota wypłaconej dywidendy przez Budimex S.A. (połowa zysku netto za rok 2019)

niższe niż planowano wydatki

na zakup gruntów w segmencie deweloperskim, przy jednoczesnych, jednorazowych wpływach ze sprzedaży dwóch gruntów oraz wpływach z końcowych rozliczeń kilku projektów deweloperskich

wzrost salda gotówki

w spółkach Grupy FBSerwis w wyniku zwiększenia skali działalności spółek Grupy oraz wzrostu rentowności ich działalności, szczególnie w segmencie odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania i modernizacji infrastruktury

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były – zgodnie z jej polityką – lokowane w depozyty bankowe, w bankach posiadających wysokie ratingi kredytowe. Ponadto, spółka Budimex S.A. wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostawców i miało dla nich istotne znaczenie w okresie pandemii COVID-19.

Jednocześnie spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu, które na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 450 730 tysiące złotych, w tym kwota 196 238 tysięcy złotych to wartość zobowiązań leasingowych rozpoznanych zgodnie z MSSF 16. Porównywalna z latami poprzednimi kwota zadłużenia zewnętrznego Grupy z tytułu kredytów bankowych, pożyczek i leasingu rozumianego zgodnie z MSR 17, a więc niezawierająca zobowiązań leasingowych, wykazywanych zgodnie z MSSF 16 wynosiła 254 492 tysiące złotych i tym samym była niższa o 20 012 tysięcy złotych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wyższa o 15 559 tysięcy złotych od stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (tabela poniżej). Na kwotę zadłużenia finansowego1 Grupy składają się: zadłużenie Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A., Mostostal Kraków S.A., Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. i spółek Grupy FBSerwis z tytułu umów leasingu (zawartych w celu finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego), zadłużenie Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. z tytułu kredytu na finansowanie projektu koncesyjnego oraz pożyczki podporządkowanej udzielonej przez udziałowca, zadłużenie FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, zadłużenie FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. i FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. z tytułu pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW na finansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Na koniec roku 2020 Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
- długoterminowe 184 902 209 725 184 110
- długoterminowe (zobowiązania z tytułu leasingu - MSSF 16): 76 761 65 533 -
- krótkoterminowe 69 590 64 779 54 823
- krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu leasingu - MSSF 16): 119 477 112 329 -
Ogółem 450 730 450 366 238 933

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
pokrycie majątku kapitałem własnym: (kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa ogółem) 0,15 0,12 0,14
pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym: (kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa trwałe) 0,75 0,56 0,75
Wskaźnik 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
wskaźnik zadłużenia całkowitego: (aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(aktywa ogółem) 0,85 0,88 0,86
wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: (aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) 5,49 7,26 6,34

Na koniec roku 2020 poprawiły się wskaźniki obrazujące trwałość struktury kapitału, tzn. wzrosło pokrycie majątku kapitałem własnym i jednocześnie spadło zadłużenie całkowite oraz zadłużenie kapitałów własnych. Największy wpływ na spadek wartości tych wskaźników miał wzrost kapitałów własnych w efekcie wzrostu rentowności działalności oraz niższej w stosunku do lat ubiegłych kwoty wypłaconej dywidendy przez Budimex S.A. (połowa zysku netto za rok 2019).

Wskaźniki płynności (bieżącej oraz szybkiej) na koniec roku 2020 znajdowały się na wyższym poziomie w stosunku do lat ubiegłych. Na wzrost ich wartości miał wpływ znaczący wzrost salda środków pieniężnych przy relatywnie niższej zmianie wartości zobowiązań krótkoterminowych w porównaniu do analogicznych okresów w przeszłości.

Wskaźnik 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
płynność bieżąca (aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe) 1,15 1,09 1,14
płynność szybka (aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe) 0,76 0,67 0,73

Obecna dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, posiadane zasoby gotówkowe, dostęp do limitów kredytowych w bankach oraz nieznaczny poziom i korzystna struktura zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania działalności Grupy w roku 2021.

1 Pozycje nieobejmujące kwot składających się na zobowiązania z tytułu leasingu, wykazywane zgodnie MSSF 16.