Zagadnienia związane z różnorodnością zostały jednoznacznie uregulowane w dokumentach korporacyjnych, które odnoszą się do wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Budimex. Są to m.in. „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki” Grupy Ferrovial, właściciela Budimeksu. Zobowiązują one wszystkich pracowników Grupy m.in. do poszanowania podstawowych praw człowieka, sprzyjania równości, różnorodności oraz dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Drugim ogólnogrupowym dokumentem są „Zasady Ochrony Praw Człowieka”, dotyczące unikania dyskryminacji, promowania równych szans, a także dostrzegania wartości w różnorodności w miejscu pracy. Trzecim dokumentem jest „Kodeks Etyki”, wdrażający założenia wskazanych polityk i przeciwdziałający dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Budimex wdrożył „Politykę Różnorodności” odnoszącą się do równego traktowania ze względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres oraz podstawę zatrudnienia, a także zobowiązał się do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich form różnorodności. Postanowienia dokumentu obejmują również obszar rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, ochrony przed mobbingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem. Budimex przełamuje bariery związane ze stanem zdrowia pracowników, zatrudniając osoby niepełnosprawne. W celu sprawnego zarządzania „Polityką” wprowadzono tzw. monitoring antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy, a także system narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów. Corocznie rezultaty prowadzenia „Polityki” są raportowane do Zarządu.

Szczegółowe wskaźniki związane z zarządzaniem różnorodnością dostępne są TUTAJ.

Grupa Budimex jest też sygnatariuszem „Karty Różnorodności” – międzynarodowej inicjatywy stanowiącej dobrowolne zobowiązanie danej organizacji do równego traktowania wszystkich pracowników, zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmowania działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających różnorodności. Wyraża gotowość organizacji do angażowania wszystkich grup jej interesariuszy w działania na rzecz ochrony i propagowania różnorodności.

Kwestie związana z różnorodnością są też elementem „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021–2023”, która definiuje następujące cele do realizacji w tym obszarze: