GRI:

Wkład w rozwój społeczno-gospodarczy Polski to nie tylko materialne efekty realizowanych kontraktów, ale także innowacyjne rozwiązania wypracowywane przez Grupę Budimex.

W 2020 roku spółka uczestniczyła w następujących projektach dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych:

  • SeHePa – opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości. Projekt o wartości 4 020 928,27 złotych realizowany przez Budimex S.A. oraz Politechnikę Warszawską polega na opracowaniu technologii wytwarzania inteligentnego dodatku do asfaltu drogowego, który w pewnych warunkach eksploatacji asfaltowej nawierzchni drogowej będzie znajdował się w stanie nieaktywnym, zaś w wyniku pojawienia się mikropęknięć w lepiszczu asfaltowym, uaktywni się i spowoduje ich naprawę – zamknięcie (zasklepienie). Efektem projektu będzie zwiększanie trwałości dróg asfaltowych, wydłużenie okresów międzyremontowych i obniżenie kosztów eksploatacji dróg.
  • SAFEWAY – system zarządzania infrastrukturą, wspomagający reagowanie na ekstremalne zdarzenia na transeuropejskich sieciach transportowych (TEN-T). Celem projektu o wartości 4 521 100 euro, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, jest zaprojektowanie i wdrożenie metod, strategii, a także narzędzi służących do zwiększenia wytrzymałości infrastruktury transportu lądowego. W jego ramach prowadzone są m.in. badania nad zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi, pożarami, ryzykiem sejsmicznym i wysokimi temperaturami. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, a także stworzy podstawy opracowania narzędzi służących do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń we wszystkich typach katastrof drogowych.
  • BIMERR – opracowanie pakietu narzędzi uzupełniających technologię BIM, wspierających proces renowacji energetycznej istniejących budynków mieszkaniowych. Projekt o wartości 6 933 320 euro jest powiązany z modelowaniem informacji o budynku, a jego główny cel to jest pomoc interesariuszom zaangażowanym w proces termomodernizacji z dziedziny AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) poprzez zaprojektowanie oraz opracowanie nowego zestawu narzędzi – od koncepcji do dostawy. Budimex S.A., prowadząc projekt BIMERR, wspierał wykorzystanie technologii BIM jako – z jednej strony narzędzia optymalizacji kosztów, z drugiej zaś oferowania wartości dodanej klientowi i poszukiwania rozwiązań pozwalających na realizacje inwestycji, które spełniają kryteria certyfikatów, takich jak BREEM lub LEED.
  • InRaNoS (BRIK) – innowacyjne rozwiązania mające na celu ochronę ludzi i środowiska przed hałasem powodowanym przez ruch kolejowy. W projekcie o wartości 3 885 865 złotych zostaną wypracowane prototypy urządzeń montowanych w nawierzchni kolejowej - tłumików przyszynowych i torowych, które ograniczą drgania oraz emisję hałasu wywoływanego przez ruch kolejowy.
  • InRaViS (BRIK) – innowacyjne rozwiązania mające na celu ochronę ludzi i budynków przed drganiami wywoływanymi przez ruch kolejowy. Celem projektu o wartości 7 300 726,83 złotych jest opracowanie czterech wyrobów przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie).
  • CONCERT – CONfigurable CollaborativE Robot Technologies. Jest to nowy trzyletni projekt o wartości 2 998 432,50 euro realizowany przez Budimex S.A. w międzynarodowym konsorcjum. Ma on na celu opracowanie modułowych robotów przeznaczonych do wykonywania lub wspomagania prac na budowach, szczególnie tych uciążliwych lub niebezpiecznych dla pracowników.

W 2020 roku Budimex S.A., drugi raz z rzędu, zaangażował się w miejski program akceleracyjny „WARSAW booster’20”, realizowany dla m.st. Warszawy przez Fundacje: MOST, Startup Hub Poland i Koalicję na rzecz Polskich Innowacji. Jego celem jest wspieranie młodych lokalnych firm technologicznych w nawiązywaniu relacji z władzami miasta i przedsiębiorstwami działającymi w Warszawie.

Spółka uruchomiła w ubiegłym roku także „Strefę Innowacji” – specjalną platformę dla pracowników, która umożliwia zarządzanie procesem zgłaszania, oceny oraz wdrażania pomysłów na usprawnienia i innowacje.

Główne cele „Strefy Innowacji”:

gromadzenie pomysłów

w jednym miejscu

ewidencja projektów

realizowanych przez spółkę (w tym ulgi B+R)

poprawa efektywności

analiz i wdrożeń projektów innowacyjnych

automatyzacja alertów

skierowanych do osób zaangażowanych w ocenę i realizację innowacji

umożliwienie przeprowadzania analiz porównawczych

efektywności poszczególnych innowacji i usprawnień

archiwizacja informacji

oraz danych do analiz gromadzonych pomysłów, procentu ich wdrożenia, a także obszarów, których dotyczą

Projekty innowacyjne w Budimeksie:

2019 2020
nakłady na B+R (z uwzględnieniem nakładów własnych oraz pozyskanych dotacji, w tysiącach złotych) 2 101 14 910
liczba pracowników zaangażowanych w projekty innowacyjne 54 177