Budimex przywiązuje ogromną wagę do współpracy ze społecznościami lokalnymi, w tym wspierania ich, a także do ograniczania negatywnego wpływu na mieszkańców terenów, na których firma prowadzi swoją działalność.

Zarządzanie obszarem oddziaływania społecznego Grupy Budimex określone jest w „Zasadach Polityki Odpowiedzialności Spółki”. Dokument ten obejmuje m.in. postanowienia bezpośrednio lub pośrednio związane z aspektami społecznego oddziaływania, nakazując etyczne i odpowiedzialne postępowanie w odniesieniu do wszystkich prowadzonych działań, przejrzystość i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego, a także przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Budowa infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie długoterminowej jest jednym z warunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a w efekcie podnosi jakość życia danej społeczności. Jednak na etapie realizacji prac budowlanych wiąże się z konkretnymi uciążliwościami, szczególnie dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących z danym projektem (np. wzmożony ruch i hałas wynikający z transportu materiałów budowlanych, pracy maszyn). Każdy potencjalny aspekt wpływu inwestycji na otoczenie jest analizowany już na etapie wydawania decyzji administracyjnych, a przedstawiciele mieszkańców biorą udział w konsultacjach społecznych. Grupa Budimex prowadzi również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie projektowania np. objazdów czy zamknięć dróg. Udostępnia kanały informacji zwrotnej dla mieszkańców w postaci formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.budimex.pl oraz profili firmowych w mediach społecznościowych. W ten sposób z jednej strony ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na sąsiadów realizowanych przedsięwzięć lub prowadzić do opóźnień i przestojów robót, wynikających np. z protestów mieszkańców, blokowania przez nich prac, przedłużania procedur administracyjnych.

Niestety wyeliminowanie wszystkich utrudnień i zagrożeń nie jest w pełni możliwe, dlatego Grupa Budimex stara się rekompensować społecznościom lokalnym uciążliwości, wywołane przez swoją działalność. Organizuje m.in. akcje edukacyjne dla najmłodszych związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, udzielaniem pierwszej pomocy, a także finansuje zakup sprzętu dla straży pożarnych, szpitali itp. Pomaga również mieszkańcom w realizacji drobnych prac, np. w odnawianiu placów zabaw.

Grupa Budimex prowadzi również:

autorskie programy społeczne

wspiera ważne wydarzenia kulturalne i sportowe

bierze udział w szeregu inicjatyw

Dokumentami, które regulują ten obszar jej działalności są „Instrukcja zatwierdzania projektów sponsoringowych, patronatów i darowizn” oraz „Polityka współpracy ze społecznościami lokalnymi”. Ten drugi dokument wskazuje na konkretne działania, jakie muszą zostać podjęte zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych (prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną na temat danego projektu pozwalającego na rozwiewanie ewentualnych obaw związanych z realizacja inwestycji), jak i w trakcie trwania kontraktu (budowanie relacji z otoczeniem społecznym przedsięwzięcia).

Bardziej szczegółowo aspekty związane z oddziaływaniem społecznym, specyficznym dla działalności Grupy Budimex zostały zdefiniowane w „Strategii CSR na lata 2016–2020” oraz w obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku „Strategii CSR na lata 2021–2023”.