„Kodeks Etyki” stanowi część obowiązującego w Grupie Budimex systemu compliance uregulowanego „Polityką Compliance” i wspiera „zapewnienie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz regulacjami wewnętrznymi, mając na celu:

  • zapobieganie naruszeniom dobrego imienia i reputacji organizacji,
  • minimalizowanie ryzyk wystąpienia strat finansowych związanych z działalnością organizacji niezgodną z prawem albo z regulacjami wewnętrznymi,
  • ograniczenie ryzyka narażenia organizacji na odpowiedzialność cywilną, administracyjną albo karną”.

Poszanowanie prawa i etyki w biznesie jest jedną z kluczowych zasad działalności Grupy Budimex.

Główne zasady „Polityki Compliance” to:

poszanowanie prawa

etyka i uczciwość w prowadzeniu działalności

transparentność działalności spółek

zero tolerancji dla działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub systemem compliance

„Polityka Compliance” wprowadza tzw. system compliance, mający na celu prawidłowe wdrożenie i realizację wewnętrznych regulacji. Nadzór nad właściwym stosowaniem i przestrzeganiem „Polityki Compliance” sprawują powołany w tym celu przez Zarząd spółki Koordynator ds. Zgodności (Chief Compliance Officer), Zastępca Koordynatora ds. Zgodności oraz Komitet Zgodności. W jego skład wchodzą przedstawiciele każdego pionu organizacyjnego spółki. Koordynatorem ds. Zgodności jest Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego.

Przestrzeganie przedmiotowej „Polityki” dotyczy stosowania się do przepisów prawa oraz statutu Budimex S.A. i „Kodeksu Etyki”, regulaminów obowiązujących w spółkach, polityk, procedur, instrukcji itp., szczególnie tych dotyczących zminimalizowania ryzyka udziału pracowników Grupy w jakimkolwiek procederze noszącym znamiona korupcji lub płatnej protekcji.

W 2020 roku wobec żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex, Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie zostały podjęte kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych.

W 2020 roku w żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex, Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie wystąpiły przypadki naruszenia praw ludności rdzennej.

W 2020 roku na żadną ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex S.A., Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie zostały nałożone sankcje pozafinansowe z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy oraz użytkowania produktów i usług.

W 2020 roku w żadnej ze spółek Grupy Budimex (tj. Budimex S.A., Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków, FBSerwis) nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji
o produktach i usługach.