GRI:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019 Zmiana Zmiana %
przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 8 382 240 7 569 663 812 577 0,1073
koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów -7 445 207 -7 018 111 -427 096 0,0609
Zysk brutto ze sprzedaży 937 033 551 552 385 481 0,6989
koszty sprzedaży -31 273 -30 478 -795 0,0261
koszty ogólnego zarządu -276 966 -198 992 -77 974 0,3918
pozostałe przychody operacyjne 138 737 99 453 39 284 0,395
pozostałe koszty operacyjne -128 959 -103 141 -25 818 0,2503
Zysk z działalności operacyjnej 638 572 318 394 320 178 1,0056
przychody finansowe 34 708 60 127 -25 419 (42,28%)
koszty finansowe -51 385 -50 949 -436 0,0086
udział w zyskach / (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 145 4 785 -4 640 (96,97%)
Zysk brutto 622 040 332 357 289 683 0,8716
podatek dochodowy -150 646 -103 506 -47 140 0,4554
Zysk netto za okres 471 394 228 851 242 543 1,0598
z tego przypadający:
- akcjonariuszom jednostki dominującej 459 465 226 014 233 451 1,0329
- udziałom niedającym kontroli 11 929 2 837 9 092 3,2048
W roku 2020 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 8 382 240 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 10,73% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2019.

W 2020 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 2,2% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porównywalnych okresach o 6,2%.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2020 roku wyniósł 937 033 tysiące złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 551 552 tysiące złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2020 wyniosła zatem 11,2%, a w roku 2019 wskaźnik ten wynosił 7,3%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji „Rezerwy na straty na kontraktach budowlanych”. Na dzień 31 grudnia 2020 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 310 441 tysięcy złotych. W 2020 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zwiększeniu o kwotę 69 764 tysiące złotych.

W przypadku usług budowlanych, spółki Grupy Budimex są zobowiązane do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość rezerw na naprawy gwarancyjne wynosiła 591 478 tysięcy złotych. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku saldo rezerw na naprawy gwarancyjne wzrosło o 110 767 tysięcy złotych.

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 795 tysięcy złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu uległy podwyższeniu o 77 974 tysiące złotych w porównaniu do 2019 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 3,0% w 2019 roku do 3,7% w roku bieżącym.

Pozostałe przychody operacyjne w 2020 roku wyniosły 138 737 tysięcy złotych, a pozostałe koszty operacyjne – 128 959 tysięcy złotych. Szczegółowa analityka pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych została przedstawiona w nocie 32 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W 2020 roku Grupa wykazała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 638 572 tysiące złotych, co stanowiło 7,6% wartości przychodów ze sprzedaży. W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wyniósł 318 394 tysiące złotych, co stanowiło 4,2% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa osiągnęła stratę z działalności finansowej wynoszącą 16 677 tysięcy złotych, podczas gdy w 2019 roku – zysk w wysokości 9 178 tysięcy złotych. Szczegółowa analityka przychodów i kosztów finansowych została przedstawiona w nocie 33 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rok 2020 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 622 040 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni – zyskiem brutto w wysokości 332 357 tysięcy złotych.

Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2020 rok wyniosło 150 646 tysięcy złotych, w tym:

  • część bieżąca w wysokości 262 024 tysiące złotych (w tym minus 7 391 tysięcy stanowiły korekty za poprzednie lata),
  • część odroczona w wysokości (111 378) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 521 851 tysięcy złotych oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 4 642 tysiące złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 418 889 tysięcy złotych oraz rezerwę w kwocie 13 404 tysiące złotych. Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex S.A. za rok 2020 roku wyniósł 459 465 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex S.A. za rok 2019 wyniósł 226 014 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 103,3%.

Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2020 rok wyniósł 11 929 tysięcy złotych. W poprzednim roku wynik netto przypisany udziałom niedającym kontroli wynosił 2 837 tysięcy złotych.