Zasady realizacji szkoleń są regulowane wewnętrznie. Indywidualne potrzeby szkoleniowo - rozwojowe pracowników określane są w trakcie dyskusji pracownika z przełożonym realizowanej w czasie planowania rozwoju stanowiącego element procesu oceny i stawiania celów, a także w trakcie dodatkowych programów. Na ich podstawie Dział Rozwoju i Szkoleń planuje działania szkoleniowe.

Działania rozwojowe są realizowane według modelu 70:20:10 – 70% to rozwój poprzez realizację zadań w praktyce, 20% przy wsparciu innych (np. przełożonego, coachingu, mentoringu itp.), a 10% poprzez szkolenia.

Mówiąc o działaniach szkoleniowych, trzeba zaznaczyć, że część trenerów stanowią sami pracownicy firmy (trenerzy wewnętrzni). Są to osoby, które na co dzień zajmują się problematyką, na temat której prowadzą szkolenia. Dzięki temu oferta edukacyjna jest efektywnie dopasowana do specyfiki działalności firmy i wprost odpowiada na potrzeby rozwojowe pracowników. Dodatkowo buduje i promuje kulturę dzielenia się wiedzą w Budimeksie.

Do najważniejszych programów rozwojowych należą:

  • „Akademia Młodego Inżyniera” kierowana jest do nowo zatrudnionych osób na stanowiskach inżynierskich (np. inżynier stażysta i inżynier budowy) i stanowi wsparcie w ich sprawnym wdrożeniu do pracy w organizacji. Program standaryzuje również kluczowe kompetencje wymagane od inżynierów oraz pozwala im efektywniej działać zgodnie z zasadami obowiązującymi w Budimeksie. Realizowany jest w trzech blokach tematycznych: efektywność osobista, efektywność zawodowa i bezpieczeństwo na budowie.
  • „Akademia Inżyniera” to cykl szkoleń prowadzony przez wewnętrznych ekspertów w danej dziedzinie, wdrożony w organizacji z myślą o kadrze pracującej na kontraktach. Ich uczestnicy mogą poszerzać oraz aktualizować swoją wiedzę techniczną, a także wymieniać się dobrymi praktykami z pozostałymi osobami, biorącymi w nich udział. Część tematów realizowana jest w klasycznej formie (w sali szkoleniowej), jednak są też takie, które w znacznej mierze odbywają się na placu budowy. W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 działania edukacyjne w ramach „Akademii Inżyniera” prowadzone były w formie zdalnej.
  • „Akademia Kierownika Kontraktu” wspiera nowo mianowanych kierowników kontraktu i osoby przygotowywane do awansu na to stanowisko w zdobywaniu kompetencji merytorycznych, a także umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem kontraktu. Umożliwia im utrwalenie oraz poszerzenie posiadanej już wiedzy. Program podzielony jest na trzy etapy: warsztaty wewnętrzne, pogłębiające wiedzę merytoryczną, warsztaty zewnętrzne, skupiające się na rozwijaniu kompetencji „miękkich” oraz indywidualne wsparcie uczestników w zależności od ich potrzeb.

Istotną część podejmowanych działań szkoleniowych stanowią specjalne programy dla dedykowanych grup pracowników. Jednym z takich działań jest „Murowany Sukces” wspierający rozwój zawodowy kobiet i zwiększenie ich liczby na stanowiskach menedżerskich w obszarze budownictw, a także wsparcie w poszerzaniu kompetencji przywódczych oraz „miękkich”. Kobiety, które zakwalifikują się do programu, uczestniczą w rocznym cyklu warsztatów i spotkań. Pomiędzy wszystkimi spotkaniami zaplanowane są odpowiednio długie przerwy tak, aby każda z uczestniczek projektu mogła wdrożyć w swojej codziennej pracy wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Niezmiernie ważne są programy ukierunkowane na rozwój umiejętności liderskich:

  • „Super Lider”, to program którego celem jest rozwój kompetencji przywódczych wśród menedżerów wyższego szczebla poprzez rozwój umiejętności komunikowania strategii, rozwijania podległych zespołów oraz angażowania pracowników do osiągania wspólnych celów. Składa się z trzech modułów, z których każdy prezentuje inny rodzaj stylu przywódczego. Uczestnicy „Super Lidera” przed rozpoczęciem zajęć grupowych przechodzą diagnozę stosowanych stylów przywódczych, aby na jej podstawie uzyskać informację zwrotną i wskazówki rozwojowe. W kolejnych krokach uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w trakcie warsztatów, przeplatanych sesjami coachingowymi i realizacją zadań wdrożeniowych. Każdy z nich otrzymuje też komplet materiałów do pracy nad rozwojem danego stylu przywódczego.
  • „Schody Menedżerskie”, czyli ścieżka rozwoju umiejętności menedżerskich od początkującego menedżera do najwyższej kadry kierowniczej, uwzględniająca poziom zajmowanego stanowiska, dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania na poszczególnych stopniach kariery. Program składa się z czterech etapów, które stopniowo poszerzają posiadaną już przez uczestnika wiedzę.
  • „Narzędziownik Menedżera” to cykl obligatoryjnych szkoleń adresowanych do menedżerów zatrudnionych w obszarze produkcji. Ich uczestnicy rozwijają umiejętności oceny zadań i udzielania informacji zwrotnej, uczą się planowania rozwoju pracowników, ćwiczą wystąpienia przed kamerą i prowadzenie efektywnych spotkań biznesowych, a także pogłębiają swoją wiedzę z zakresu prawa pracy. Program szkoleń zależy od zakresu i rodzaju obowiązków ich uczestników oraz zajmowanego przez nich miejsca w strukturze organizacji.

W Grupie Budimex realizowane są też programy związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych:

  • „Ścieżka Komunikacyjna” podzielona jest na kilka głównych etapów (skuteczna komunikacja, prezentacje biznesowe, sztuka perswazji i wywierania wpływu, budowanie autorytetu, relacji wewnątrz organizacji oraz z klientem zewnętrznym, radzenie sobie z konfliktem i roszczeniami), które uwzględniają kolejne szczeble zaawansowania zdobywanych umiejętności i wiedzy. Każdy etap zawiera kilka propozycji tematów szkoleń, co daje możliwość kompleksowego rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
  • „Analiza Indywidualna Extended DISC” to badanie pozwalające na poznanie naturalnego potencjału, predyspozycji i talentów człowieka. Opiera się ono na autorefleksji – pracownik dokonuje samooceny tego, jak zachowuje się w konkretnej sytuacji. Główne analizowane obszary to zachowania i style komunikacji, przejawiające się w sferze zawodowej. Po badaniu pracownik uczestniczy w webinarze, którego celem jest zapoznanie z modelem Extended DISC, przekazanie charakterystyki czterech głównych stylów oraz przygotowanie do samodzielnej pracy z raportem indywidualnym. Następnie ma możliwość kontynuowania rozwoju kompetencji społecznych w ramach szkoleń wchodzących w skład „Ścieżki Komunikacyjnej”. W 2020 roku przeprowadzono 14 takich webinarów dla blisko 300 osób.
  • „Kultura Informacji Zwrotnej” to projekt, którego celem jest wzmocnienie otwartości i zaufania we współpracy poprzez promowanie w organizacji idei udzielania informacji zwrotnej. W jego ramach oferowane są pracownikom różnorodne formy poszerzania wiedzy i umiejętności, takie jak m.in. warsztaty on-line, treningi, webinary, przykłady inspirujących aktywności. Zdalne szkolenie z obszaru udzielania informacji zwrotnej jest podzielone na trzy etapy: dwie sesje warsztatowe o długości 3,5 godziny oraz jedną - trwającą 2 godziny – trening behawioralny z aktorem. Dodatkowo wykorzystywane są tzw. „pigułki wiedzy” w postaci onepagerów, ulotek i krótkich filmów edukacyjnych zamieszczonych w intranecie.
  • „Stay Strong” to trening siły i odporności psychicznej realizowany w formie webinarów z udziałem ekspertów zewnętrznych. Ich celem jest zachęcenie pracowników do dbania o dobrostan psychiczny oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności budowania odporności psychicznej w sytuacji podwyższonego stresu (głównie związanego z pandemią COVID-19). W ramach spotkań z ekspertami w formule on-line poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak sposoby na zwiększenie swojej energii witalnej oraz dobrostanu psychicznego, metody regenerowania się w sytuacjach przeciążeń i zachowania odporności psychicznej, zarządzanie czasem pozwalające na zachowanie work-life balance, np. podczas pracy zdalnej. W 2020 roku w webinarach wzięło udział ponad 300 pracowników.

Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w dofinansowywanych przez Budimex kursach indywidualnych języka angielskiego. Jest to oferta skierowana do osób, które w codziennej pracy aktywnie wykorzystują znajomość tego języka. Pracownicy mają dostęp do platformy nauki języka angielskiego "eTutor", oferującej lekcje na poziomach od A1 do C2. Platforma wykorzystuje unikatowe rozwiązania i funkcjonalności, takie jak min. multimedialne ćwiczenia, innowacyjny system powtórek, sztuczną inteligencję sprawdzającą wymowę, algorytm weryfikujący poprawność prac pisemnych, gry językowe, zaszyty słownik DIKI. Dodatkowo każdy z pracowników korzystający z platformy może zaprosić do bezpłatnej nauki jedną bliską osobę.

W ramach katalogu szkoleń realizowane są zajęcia specjalistyczne. Analiza wypadków oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które wydarzyły się na inwestycjach Budimeksu, doprowadziła do wyłonienia obszarów wymagających pilnego uzupełnienia wiedzy. Jednym z nich były zasady bezpiecznego transportu pionowego. Od października 2019 do marca 2020 roku z tego zakresu przeszkolono ponad 800 osób (pracowników fizycznych i pracowników nadzoru technicznego), kładąc szczególny nacisk na rozdzielne funkcje hakowego i sygnalisty oraz komunikację między operatorem dźwigu a sygnalistą. Szkolenia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Spółka przeprowadziła również szkolenia specjalistyczne, których specyfika wynikała z charakterystyki prowadzonych robót. Przykładem mogą być szkolenia adresowane do pracowników Oddziału Budownictwa Kolejowego pn. „Sterowanie ruchem kolejowym” czy „Szkolenie dla pracowników nadzorujących prace na kontraktach kolejowych”, uwzględniające omówienie zasad i procedur bezpiecznej realizacji prac na kontraktach kolejowych, z uwzględnieniem prac na czynnych torach.

Realizacja prac na kontraktach wiąże się ściśle z gospodarowaniem odpadami. Dlatego Budimex zorganizował w 2020 roku cykl szkoleń pn. „Gospodarka odpadami w budownictwie”, w którym uczestniczyły 192 osoby. Zapoznały się one z aktualnymi wymogami prawnymi dotyczącymi odpadów budowlanych, które muszą spełniać generalni wykonawcy. Uczestnicy otrzymali również skrypt z odpowiedziami na pytania związane z interpretacją przepisów, przygotowany w oparciu o konkretne sytuacje, z jakimi spółka miała do czynienia podczas realizowanych kontraktów.