W budowaniu długotrwałych relacji z interesariuszami Budimex kieruje się firmowymi wartościami, którymi są odpowiedzialność, etyka, współpraca i ambicja. Powołany przez Grupę Komitet CSR czuwa nad tym, aby komunikacja z kluczowymi dla spółki grupami docelowymi prowadzona była w sposób transparenty i w oparciu o dialogu. Mapę interesariuszy, mających wpływ na Grupę Budimex i takich, na które ona oddziałuje, tworzą:

  • pracownicy i partnerzy społeczni (potencjalni, obecni i byli pracownicy, związki zawodowe, pracownicy podwykonawców i dostawców, studenci,
  • Państwowa Inspekcja Pracy oraz pozostałe instytucje nadzoru),
  • inwestorzy (inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki,
  • klienci (instytucjonalni i indywidualni, GDDKiA, partnerzy biznesowi, kluczowi dostawcy, podwykonawcy, administracja samorządowa i rządowa),
  • społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie inwestycji, mieszkańcy i liderzy społeczni, szkoły wyższe i pracownicy naukowi/studenci,
  • organizacje techniczne i branżowe),
  • środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, inspektorzy nadzoru ochrony środowiska, Lasy Państwowe),
  • media, opinia publiczna.

Za dialog z interesariuszami odpowiada Dział Komunikacji oraz Komitet CSR, który na bieżąco analizuje i aktualizuje czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, mogące mieć wpływ na jego przebieg, a także istotność poszczególnych obszarów odpowiedzialności organizacji. W Grupie obowiązuje zasada prowadzenia dialogu w sposób zdecentralizowany, co oznacza, że przeważają bezpośrednie relacje z interesariuszami. Komunikacja z nimi odbywa się zarówno w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, jak i liczne dodatkowe aktywności. Za dialog z otoczeniem zewnętrznym odpowiada Dział Komunikacji i Rzecznik Prasowy oraz Biuro Analiz Strategicznych.