Tabele z danymi niefinansowymi

Wskaźniki na stronie:

GRI:

 
 

Działalność na terenach cennych przyrodniczo

Działalność prowadzona na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie

Nazwa kontraktuData rozpoczęcia robótObszary chronione
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła), dokończenie budowy przejścia ekologicznego nad autostradą A6 wraz z ogrodzeniem autostrady18.08.2020Otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa"
Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP19.07.2019Obszary Natura 2000: Bieszczady PLC180001, Beskid Niski PLB180002, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Ostoja Jaśliska PLH180014
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego - etap II 1.08.2020Obszary Natura 2000: Dolina Środowej Wisły PLB 140004, Lasek Bielański PLH 140041
Budowa gazociągu DN1000 Goleniów - Lwówek, etap I - gazociąg Goleniów - Ciecierzyce 19.10.2020Obszary Natura 2000: Dolina Krąpieli PLH320005, Puszcza Barlinecka PLB080001, Ostoja Barlinecka PLH080071, Dolina Dolnej Noteci PLB080002, Obszary chronionego krajobrazu: C (Barlinek), Puszcza Barlinecka, Dolina Warty i Dolnej Noteci, Użytek ekologiczny: Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - II
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obwodnicy Suwałk - Budzisko z obwodnicą Szypliszek1.08.2020Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa), Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki 4.07.2018Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa -Dorohusk na odcinku Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, odcinek Otwock-Lublin 5.10.2017PLH140022 Bagna Celestynowskie - jezioro Celestyn, obszar Natura 2000: Rezerwat Przyrody „Rogalec" - ochrona drzewostanów na siedliskach olsów i łęgów, Rezerwat Przyrody „Polesie Rowskie" - ekosystemy torfowiskowe
Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,3201.04.2019PLB140004 Dolina Środkowej Wisły - OSO (Natura 2000) PLH060051 Dolny Wieprz - SOO (Natura 2000) PLH060055 Puławy - SOO (Natura 2000)
Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny8.01.2018PLB240003 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski, PLH240040 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Las koło Tworkowa, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion Potamion, 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinnion, 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 6510 Nizinne i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wielikąt
Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga29.09.2020PLH080013 Natura 2000 - „Łęgi Słubickie" PLB080004 Natura 2000 - „Dolina Środkowej Odry" Obszar chronionego krajobrazu „15-Słubicka Dolina Odry" Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic" 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 3270 Zalewane muliste brzegi rzek 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od m. Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej 16.03.2020PLB080004 Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry" PLH080028 Krośnieńska Dolina Odry (obszary o znaczeniu Wspólnotowym Natura 2000), PLH020018 „Łęgi Odrzańskie", PLH080012 „Kargowskie Zakola Odry" (Natura 2000), PLH08001 „Nowosolska Dolina Odry" (Natura 2000)y, Obszar Chronionego krajobrazu „18-Krośnieńska Dolina Odry", Obszar Chronionego Krajobrazu „21-Nowosolska Dolina Odry"
Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na odcinku Podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg linia 139 Czechowice-Dziedzice11.10.2019PLB240001 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły"
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C" od węzła „Kamień" (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" 21.12.20189110 Kwaśne buczyny
5AO1 Konstrukcja i urządzenia Umicore Nysa6.07.2020Obszar Natura 2000: „Zbiornik Nyski" PLB160002 Ochronie podlegają obszary Zbiornika Nyskiego, głównie miejsca lęgowe populacji mewy czarnogłowej.
5AN7 Terminal Promowy Świnoujście27.01.2020Obszary Natura 2000: „Wolin i Uznam" PLH320019 Obszar ochrony siedlisk, „Delta Świny" PLB320002 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB), Obszar Wolińskiego Parku Narodowego
5AN9 Polimery Police1.06.2020Obszar Natura 2000: „Police-kanały" PLH320015 Ochronie podlegają siedliska nietoperzy