Grupa Budimex – poza obligatoryjnymi działaniami w ramach systemu szkoleń, które dzielą się na obowiązkowe i systemowe oraz procedur BHP – prowadzi również szereg dodatkowych aktywności.

Szkolenia odbywają się częściej niż nakazują przepisy prawa. Ich program jest konsultowany i współtworzony z pracownikami, a także przez nich oceniany. W 2020 roku działania związane z edukowaniem, szkoleniami oraz budowaniem świadomości BHP były prowadzone niemal bez przeszkód, mimo wprowadzonego rozporządzenia na okres epidemii COVID-19, dopuszczającego wstrzymanie szkoleń okresowych BHP. W Grupie Budimex wdrożono „Instrukcję Tymczasową Szkoleń BHP”, formułę szkoleń przemodelowano i były realizowane w trybie on-line dla pracowników mających dostęp do komputera, zaś pracownicy fizyczni otrzymywali materiały do samokształcenia. W ramach instruktaży okresowych prowadzonych przez ich bezpośrednich przełożonych w dalszym ciągu mogli aktualizować swoją wiedzę na temat najważniejszych zagrożeń i zasad BHP związanych z zadaniami, które wykonują. Przeprowadzono również liczne kampanie – zarówno w intranecie (artykuły), jak i z użyciem standardowych narzędzi komunikacji (plakatów i ulotek rozmieszczonych w biurach i na budowach) na temat standardów BHP, które obowiązują w Budimeksie.

W październiku spółka, wspólnie z 12 sygnatariuszami „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, zorganizowała coroczny „Tydzień Bezpieczeństwa”. Pracownicy mogli wziąć udział w webinarach i skorzystać z "toolboxów" - pakietów materiałów - poświęconych sposobom organizacji oraz planowania prac pod kątem ryzyk związanych z największymi zagrożeniami BHP na kontraktach. Na zdecydowanej większości budów odbyły całodniowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeciwpożarowe, dotyczące stref niebezpiecznych pracy maszyn, a także szereg innych aktywność, do udziału w których zostali zaproszeni pracownicy Grupy Budimex, podwykonawcy i inwestorzy oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Pierwszy raz również miały miejsce pokazy edukacyjne dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem. W „Tygodniu Bezpieczeństwa” uczestniczyło
w sumie 2210 pracowników Budimeksu i 3290 pracowników partnerów biznesowych.

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa pracy znalazły swoje miejsce także w cyklicznych programach edukacyjno - rozwojowych realizowanych w spółce. W „Akademii Młodego Inżyniera” odbyły się szkolenia on-line dedykowane młodym inżynierom budownictwa, prezentujące najważniejsze aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kontraktu budowlanego, współpracy z podwykonawcami oraz praktycznego zastosowania tej wiedzy na przykładzie prac na wysokości (które występują na wielu zadaniach realizowanych przez Grupę Budimex).

Pod koniec roku w zakresie programu „Akademia Kierownika Kontraktu: - programu rozwojowego przygotowującego pracowników do roli kierowników kontraktu, zorganizowano dedykowane webinary na temat budowania kultury bezpieczeństwa i przywództwa w obszarze bezpieczeństwa oraz nowych obowiązków związanych z wdrażaniem strategii bezpieczeństwa na poziomie zespołu, którym w przyszłości będą zarządzać.

W 2020 roku zrealizowano kampanię świadomościową „Stand Down” dla pracowników budów i podwykonawców, której celem było wzmacnianie uważności na wszystkie incydenty o potencjale śmiertelnym i reagowania na wszelkie zauważone nieprawidłowości czy niebezpieczne zachowania na projektach.

Budimex w ramach zaangażowania na rzecz „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” opracował szereg nowych standardów (m.in. „Standard prac w obszarze kolejowym”) i wytycznych BHP, dzięki którym miał swój znaczący wkład w podniesienie bezpieczeństwa w branży.

W Grupie Budimex każdy wypadek jest opisywany zgodnie z polską klasyfikacją ustawową oraz z procedurami i klasyfikacją przyjętą przez inwestora strategicznego – Grupę Ferrovial. Wewnętrzne samoregulacje Grupy są bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa dotyczące wypadkowości. Spółka prowadzi pogłębione analizy wypadków i statystyk powypadkowych (istnieją np. różnice w procesie oceny wypadków oraz definicji wypadków ciężkich), co pozwala precyzyjnie określić, jakie konkretnie działania są źródłem zagrożeń oraz jakiego typu zachowań należy unikać, a do których nakłaniać.

Ekspozycja pracowników na zagrożenia zależy od charakteru wykonywanych prac. W przypadku kontraktów budowlanych zagrożenia są związane np. z ryzykiem upadku z wysokości lub urazem w kontakcie z maszynami budowlanymi. W odniesieniu do spółki Mostostal Kraków S.A. wynikają z wykorzystania pił taśmowych i maszyn z elementami ruchomymi potrzebnymi do obróbki konstrukcji stalowych, i maszyn z elementami ruchomymi, transportowaniem konstrukcji przy pomocy suwnicy oraz ich załadunkiem i rozładunkiem. Z kolei pracownicy FBSerwis S.A. odpowiedzialni za utrzymanie dróg i autostrad narażeni są m.in. na potrącenia przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Gospodarka odpadami niesie ze sobą zagrożenia związane z czynnikami biologicznymi (np. ukłucia, rozcięcia zakażonymi elementami odpadów), a także ryzyka potrącenia przez maszyny i pojazdy na terenie oraz poza terenem zakładu utylizacji.

Wszystkie wypadki, bez względu na ich skutek, są traktowane w Grupie Budimex z pełną powagą. Każde poważne zdarzenie jest komunikowane w całej organizacji za pomocą alertów. Co roku spółka prowadzi badania wszystkich incydentów, które miały miejsce w organizacji. W 2020 roku co dwa tygodnie odbywały się spotkania EIR (Executive Incident Review), w których uczestniczyła kadra zarządzająca oraz pracownicy nadzoru odpowiedzialni za planowanie i organizację pracy na kontraktach. Celem przedsięwzięcia było dzielenie się doświadczeniami, promowanie działań prewencyjnych oraz naprawczych. W trakcie spotkań prezentowano analizy wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych o potencjale śmiertelnym.

W 2020 roku odnotowane zostały dwa wypadki śmiertelne wśród pracowników podwykonawców Grupy Budimex. W styczniu ubiegłego roku doszło do zdarzenia podczas prac na linii kolejowej, w wyniku którego poszkodowany poniósł śmierć na miejscu. W celu uniknięcia takich sytuacji w przyszłości, przygotowano plan działań korygujących i zapobiegawczych, który wprowadził m.in.:

  • obowiązek posiadania radiotelefonu do łączności z dyżurnym ruchu przez każdą brygadę wykonującą prace w pobliżu torów,
  • zmiany w procedurze zamykania torów na czas robot,
  • bezwzględny zakaz organizowania w odległości mniejszej niż 2 metry od zewnętrznej szyny toru składowisk materiałów, magazynów, zapleczy, miejsc postoju samochodów i maszyn,
  • opracowanie i wdrożenie „Standardu Kolejowego” w Grupie Budimex.

Drugi wypadek – upadek pracownika z wysokości ok. 1,80 m na fundament betonowy – miał miejsce we wrześniu 2020 roku.
W wyniku tego zdarzenia wdrożono działania korygujące i prewencyjne, obejmujące szkolenia dla osób z bezpośredniego nadzoru z Grupy Budimex i podwykonawców poświęcone montażowi szalunków oraz organizacji prac na wysokości. Wprowadzone zostały również działania monitorujące i egzekwujące, do których należał montaż lub wykorzystanie istniejącego monitoringu na wybranych obiektach, w miejscach uzasadnionych, umożliwiający kontrolę stosowania zasad bezpieczeństwa. Przypomniano też bezwzględne zobowiązanie wszystkich pracowników Grupy Budimex oraz podwykonawców do odpowiedniego stosowania środków ochrony indywidualnej (m.in. hełmów z paskiem podbródkowym właściwie zapiętym pod brodą).

Szczegółowe informacje na temat liczby zanotowanych wypadków przy pracy i chorób zawodowych znajdują się TUTAJ.